Børns liv og læring | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Børns liv og læring

i skole og dagtilbud

Skole og dagtilbud underlægges stadig mere detaljerede indholds- og målkrav for deres virksomhed, og i denne proces overses ofte det faktum, at børns muligheder for udvikling og læring har tæt sammenhæng med hele deres levede liv og med de samfundsmæssige vilkår, de er underlagt.

Denne bog ønsker at give kommende lærere og pædagoger...

Read more

Skole og dagtilbud underlægges stadig mere detaljerede indholds- og målkrav for deres virksomhed, og i denne proces overses ofte det faktum, at børns muligheder for udvikling og læring har tæt sammenhæng med hele deres levede liv og med de samfundsmæssige vilkår, de er underlagt.

Denne bog ønsker at give kommende lærere og pædagoger forståelse af de overordnede sammenhænge i børns udviklings- og læreprocesser, uanset om disse foregår i skolens almene eller understøttende undervisning, i dagtilbud eller helt uden for disse rammer. Således retter bogen sig imod to målgrupper, som i uddannelsessammenhænge og i praksis ofte betragtes adskilt, men som jo er fælles om den helt fundamentale opgave: børns udvikling og læring.

Bogen indeholder:

  • Analyse af de samfunds- og uddannelsesmæssige betingelser for den moderne barndom,
  • Præsentation af centrale almene læringsteorier og deres sammenhæng med den samfundsmæssige udvikling og uddannelsespolitiske diskussion
  • Konkret inspiration til samarbejdet mellem lærere og pædagoger
  • Præsentation og analyse af hvordan pædagogiske rutiner i dagtilbud kan udvikle børns grundlæggende hverdagsfærdigheder
  • Redskaber til didaktisk analyse, planlægning og evaluering af undervisning og pædagogiske forløb
  • Anvisninger på udvikling af læse- og matematikfaglige kompetencer i dagtilbud og skole.

Bogen imødekommer behovet for en kortfattet, bredt dækkende og overskuelig forskningsbaseret studiebog, der retter sig mod undervisning og eksamen i pædagog- og læreruddannelsen. Bogen giver på en gang en grundig præsentation og diskussion af forskellige teoretiske positioner og mange eksempler på det praktiske arbejde i skole og dagtilbud.

Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2018), 
200 pages
Price
70,-
ISBN 9788759328118
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2018), 
200 pages
Price
180,-
ISBN 9788759331699

Reviews

Teacher

"Jeg er specielt glad for den supplerende hjemmeside med film og ideer. Bogen er meget relevant og letlæst." - Kirsten Kamstrup, UCL.

... Read more
Teacher

"Jeg er specielt glad for den supplerende hjemmeside med film og ideer. Bogen er meget relevant og letlæst." - Kirsten Kamstrup, UCL.

"Bogen udmærker sig ved at tage centrale, aktuelle emner op omkring børns læring.  Det ses i en samfundsmæssig sammenhæng, hvor aktuelle diskurser bliver inddraget.  Bogen giver et godt overblik over udviklingen i læringsteorierne i det moderne samfund, og der laves nedslag i væsentlige samfundsmæssige forandringer (...)  Studiespørgsmålene er gode til at understøtte de studerendes refleksioner." - Annette Husum Jensen, VIA UC Pædagoguddannnelsen.

"Bogen tager udgangspunkt i netop det samfund, vi har i år 2018, hvilket er en kæmpe styrke. Den præsenterer nogle basale læringsteorier, som jeg som uddannet pædagog godt kunne have brugt, da jeg studerede. Bogen inddrager også et kapitel omkring lærer/pædagog-samarbejdet, hvilket er en stor styrke, fordi det er tidens udvikling, at lærere og pædagoger skal samarbejde." - Studerende på kandidaten i pædagogik.

 

Read less
Press

"Det er dejligt og forfriskende at læse en bog, der er helt up-to-date. Boegn er ikke kun for den studerende, men bør også læses af den gervede pædagog og lærer. (...) Bogen imødekommer behovet for en kortfattet, bredt dækkende og overskuelig forskningsbaseret studiebog, der retter sig mod undervisning og eksamen i pædagog- og læreruddannelsen."

... Read more
Press

"Det er dejligt og forfriskende at læse en bog, der er helt up-to-date. Boegn er ikke kun for den studerende, men bør også læses af den gervede pædagog og lærer. (...) Bogen imødekommer behovet for en kortfattet, bredt dækkende og overskuelig forskningsbaseret studiebog, der retter sig mod undervisning og eksamen i pædagog- og læreruddannelsen."

- Kai Pedersen, AKTbladet, april 2018

"Bogen imødekommer behovet for en kortfattet, bredt dækkende og overskuelig forskningsbaseret studiebog, der retter sig mod undervisning og eksamen i pædagog- og læreruddannelsen. Bogen giver på en gang en grundig præsentation og diskussion af forskellige teoretiske positioner og mange eksemplar på det praktiske arbejde i skole og dagtilbud."

- Kai Pedersen, AKTbladet, august 2018

Bogen behandler de grundlæggende spørgsmål i de pædagogiske professioner. Den fortjener mange læsere.

- Pia Weise Pedersen, Folkeskolen.dk, august 2018

Read less

Aditional information

Indledning 11
 
KAPITEL 1
Barndom i forandring set i lyset af samfundsmæssige og uddannelsespolitiske tendenser 17
Indledning 17
Karakteristika ved den aktuelle barndom 18
     Skift og brud 18
     Mistrivsel 19
     Migration og fattigdom 20
     Nye muligheder for børn 21
Den ændrede politiske og videnskabelige diskurs om børn og barndom 22
     Livslang læring og konkurrence 23
     Evidensbasering og den politiske dagsorden 24
Aktuel fokus på børns læring 26
Behovet for et bredere læringsbegreb 30
Betydninger og forståelser af børns leg 32
     At skabe og finde plads i det sociale børnelandskab 33
     Legen som fænomen 35
Social inklusion, tidlig indsats og skabelse af lige betingelser 39
En afsluttende opfordring 41 Studiespørgsmål 42
Litteratur 43
  
KAPITEL 2
Centrale læringsteorier i det moderne samfund 45
Introduktion 45
Læringsteorier i den tidlige moderne psykologi (1900- 1950) 47
     Skinners radikale behaviorisme 49
Eksempel behaviorisme 50
Læringsteorier i den højmoderne psykologi (1950- 1980) 53
     De humanistiske læringsteorier 55
Eksempel humanistisk psykologi 56
Læringsteorier i den senmoderne psykologi (1980-) 58
     Situeret læring 60
     Undervisning og læring 62
Eksempel situeret læring 63 Aktuelle tendenser synlig læring og forældreinvolvering 64
Afslutning 67
Studiespørgsmål 67
Litteratur 68
 
KAPITEL 3
Pædagoger og lærere i klasseværelset 71

Indledning 71
Pædagoger bidrager med en tiltrængt ny faglighed 72
To pædagogiske traditioner 74
Pædagogikken i den nye skole 76
Et dynamisk og legeorienteret læringsbegreb 78
Læring og leg en første definition 79
Et fælles læringsbegreb et legeorienteret læringsbegreb 80
     Læring sker gennem social interaktion 80
     Læring er meningsfuld 81
     Læring er en nyskabende og kreativ virksomhed 82
     Et eksempel 83
Opsummering 84
Studiespørgsmål 85
Litteratur 86
 
KAPITEL 4
Pædagogiske rutiner - levende livs- og læringsmiljøer i daginstitutioner 89

Indledning 89
De pædagogiske rutiner 90
De tre livs- og læringsmiljøer i daginstitutioner 92
     Børns læreprocesser 93
Voksenpositioner 95
Stilladsering 98
Understøttelse af læringsbevidsthed 99
Pædagogiske rutiner som beskyttelse mod diffusitet og vilkårlighed 100
Et levende livs- og læringsmiljø for børnene i garderoben 103
Garderobelivets udfordringer 105
Der er mere på spil for børnene i garderoben end at tage tøj af og på 106
Garderobelivets potentialer 108
Studiespørgsmål 110
Litteratur 110
 
KAPITEL 5
Didaktik redskaber til det pædagogiske håndværk 113
Indledning 113
At danne og uddanne 113
Demokratisk dannelse og det pædagogiske paradoks 116
Didaktik og læring at ville noget med nogen den pegende gestus 118
Didaktik og praksis i skole og dagtilbud 120
     Den skjulte læreplan 120
     Didaktikken i dagtilbud og skole 123
     Planlægningens nødvendighed 126
     Hvordan bruges den didaktiske model? 126
Didaktiske modeller 127
     Planlægning i skolen 134
     Planlægning i børnehaven 136
Læreres og pædagogers planlægningspraksis 137
     Lærernes og pædagogernes planlægningspraksis 138
Sammenfatning 141
Studiespørgsmål 142
Litteratur 142
     Webkilder 144

KAPITEL 6
Literacy ved skolestart Fokus på børns tidlige tale- og skriftsprog 147
Begrebet literacy 148
Tidlig literacy er et HOT emne 148
Udviklingen af den tidlige literacy i hjemmet 150
Udvikling af den tidlige literacy i dagtilbuddet 152
Førskolebarnets forudsætninger for udvikling af gode literacykompetencer 154
Lydlig opmærksomhed: skelnen af sproglyde 156
Lydlig opmærksomhed: bogstavkendskab 158
Produktivt og receptivt sprog: ordkendskab 161
Metoder til at understøtte tidlige literacykompetencer 163
Opsummering af metoder 166
Afrunding: Literacy en mulighed for alle 167
Studiespørgsmål 168
Litteratur 169

KAPITEL 7
Hvordan lærer børn matematik? Om læring af matematik i tiden fra vuggestuen til begyndertrinnet i skolen 173
Indledning 173
Hvad er matematik i børnehøjde? 174
Hvorfor giver det mening at have fokus på læring af matematik meget tidligt? 176
Hvordan kan det legende og undersøgende udvikle matematisk opmærksomhed? 178
Hvilke områder af matematikken kan der arbejdes med i den tidlige læring af matematik? 182
Hvordan kan leg og læring gennem aktiviteter styrke børns læring af matematik? 184
Hvordan kan legen være et element i børns læring af matematik? 187
Matematiske aktiviteter 188
Findes der matematiske aktiviteter, der er generelle for alle børn? 189
Seks fundamentale matematikaktiviteter 191
     Lokalisering 191
     Design 192
     Tælling 193
     Måling 194 Spil og leg 195
     Forklaring og argumentation 196
Afrunding 197
Studiespørgsmål 197
Litteratur 198
Webkilder 199

Bogens forfattere 201

Indeks 203

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.