Kommunikation i internationale virksomheder 1 | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Kommunikation i internationale virksomheder 1

Medarbejdere i internationale virksomheder skal kunne samarbejde på tværs af organisationer, ledelsesniveauer, lande, faglige baggrunde, kulturer og tidszoner, mens de jonglerer alskens medier for at nå vigtige strategiske mål. Denne bog har fokus på, hvordan man som medarbejder kommunikerer effektivt i disse komplekse og dynamiske kontekster. Den...

Read more

Medarbejdere i internationale virksomheder skal kunne samarbejde på tværs af organisationer, ledelsesniveauer, lande, faglige baggrunde, kulturer og tidszoner, mens de jonglerer alskens medier for at nå vigtige strategiske mål. Denne bog har fokus på, hvordan man som medarbejder kommunikerer effektivt i disse komplekse og dynamiske kontekster. Den går i dybden med en række af de vigtigste aspekter inden for interkulturel kommunikation og interaktion i internationale virksomheder og organisationer for at klæde læseren på til at forstå, hvad der kan ligge bag en replik på et videomøde, eller hvad der kan være de forretningsmæssige konsekvenser af en sætning i en e-mail. Med sit sprog- og kommunikationsvidenskabelige udgangspunkt er bogens omdrejningspunkt den daglige professionelle interaktion i internationale virksomheder. Medarbejdernes indbyrdes interaktion har afgørende betydning for virksomhedernes succes, udvikling og vækst.

Bogens emner strækker sig fra forretningsbreve, e-mails, ansigt til ansigt-møder og videomøder over formel og uformel interaktion, teamwork, knowledge management, organisatoriske rutiner og socialisering til indre branding, innovation og forandringskommunikation. Bogen trækker på den nyeste forskning og bygger på data, forfatterne har indsamlet i hele verden, og i bogen gives løbende eksempler fra kommunikativ praksis i lande som Argentina, Brasilien, Danmark, England, Indien, Kina, Tyskland, Ghana, Japan, Rusland, Sverige, Sydafrika, Tyrkiet, Ungarn og USA.

Målgruppen er studerende, der ønsker at dygtiggøre sig inden for international virksomhedskommunikation, såvel som professionelle medarbejdere, der ønsker ajourført viden og inspiration til effektive redskaber til at optimere deres daglige samarbejde i internationale virksomheder.

Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2016), 
362 pages
Price
299,-
ISBN 9788759325247
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2016), 
362 pages
Price
266,-
ISBN 9788759327623
Kapitel E-bog (VitalSource Bookshelf)
1
(2016)
19
ISBN 9788759330739
Price
19,-

Aditional information

Indhold

Forord 13

Formål 13

Data fra alle kontinenter 13

Nye datatyper 14

Målgruppe 15

Bogens opbygning 16

Del 1 · Hvad er moderne interkulturel virksomhedskommunikation?

Kapitel 1 · Nye interaktionelle realiteter for internationale virksomheder 19

Brian L. Due, Birte Asmuß og Mie Femø Nielsen

Bogens syn på globalisering 19

International, global og multinational 20

De mest almindelige koncepter i business -litteraturen 21

Bogens syn på organisation 23

Organisationers struktur, produktivitet og effektivitet 23

Medarbejdere som ressourcer 25

Nutidige tilgange til organisationer 26

De tre paradigmer 27

Bogens syn på kommunikation 30

Det situationelle blik på international interaktion 31

Kommunikation i tid og rum 32

Bogens særkende, struktur og kapitelindhold 33

Centrale pointer 34

Kapitel 2 · Kultur 35

Mie Femø Nielsen og Brian L. Due

Kultur som begreb og det fireleddede kultursyn 36

Model for et fireleddet kultursyn 36

Essentialisme og socialkonstruktivisme 38

Kultur som organisk-dynamisk konstrukt 39

En social og tillært konstruktion, der samler og adskiller 39

Struktur- eller aktørniveau 40

Ikke en spand men et sæt fortolkningsprincipper 41

Den historiske udvikling fra essentialisme til konstruktivisme i synet på identitet 42

Niveauer af identitet 43

National kultur som organisk-dynamisk konstrukt 44

Organisationskultur som organisk-dynamisk konstrukt 45

Kultur som dynamisk ressource 45

Latente ressourcer i alle situationer 45

Identiteter vælges og tilskrives i situationen 48

Nationalitet som ressource 49

Stammer og forestillede fællesskaber som ressource 50

Vagabonden, flygtningen, turisten, nomaden og den forretningsrejsende 51

Tværgående fællesskaber 51

Procesperspektiv på regional og national kultur 52

Kultur som iagttaget produkt 53

Nationen analytisk anskuet 53

Kritik af det essentialistiske syn på national kultur og stereotypificering 55

Organisationen analytisk anskuet 56

Forskellige kulturelle udtryk frontstage-backstage 58

Kultur som strategisk udviklingsobjekt 59

Konsensus og kaos, optøning og bevægelse 59

Organisationskulturer som forandringsproces 60

Kulturelt bestemte metoder til udvikling af kulturer 61

Kompleksiteten i kulturbegrebet 63

Centrale pointer 63

Her kan du læse mere 64

Kapitel 3 · Sted og rum 65

Bergur Rønne Moberg, Brian L. Due og Mie Femø Nielsen

En fænomenologisk og en poststrukturalistisk tilgang til sted 66

Forskellen på det stedbaserede og det stedbundne arbejde 67

Steders status og meningsværdi 69

Tømning af stedet 70

Den spatiale vending 71

Globalisering og postkolonialisme 71

Kosmopolitisme 72

Sted og digital kommunikation 73

Kroppen i det virtuelle rum 73

Stedets betydning for internationale virksomheder 74

Sammenfatning 75

Centrale pointer 76

Her kan du læse mere 76

Kapitel 4 · Kommunikation og medarbejderes daglige interaktion 77

Brian L. Due, Mie Femø Nielsen og Jeanette Landgrebe

Kommunikation som begreb 78

Tre paradigmer for kommunikation 78

Kommunikationsparadigmerne som en teoretisk forklaringsmodel og som en anvisende strategi 79

Paradigme 1: Informationsparadigmet 80

Paradigme 2: Dialogparadigmet 81

Paradigme 3: Interaktionsparadigmet 82

Valget af paradigme i praksis 86

Samtaleanalyse 88

Repræsentation af data: transskriptioner 89

Turtagningssystemet 91

Interaktion som multimodale handlinger 94

Best practice er gode kommunikationsvaner 95

Centrale pointer 97

Her kan du læse mere 97

Del 2 · Situationer, formater og arenaer for interkulturel virksomhedskommunikation

Kapitel 5 · Uformel og formel interaktion 101

Mie Femø Nielsen

Formel og uformel kommunikation 101

Formalitet som fænomen 102

Formalitet som redskab til reducering af kompleksitet 103

Et sæt af redskaber 105

Præallokering og præformatering 107

Kommunikationssituationer kan være mere eller mindre formelle 108

Formalitet er dynamisk, lokal og interaktionel 110

Uformel interaktion 111

Uformel interaktion etablerer og udbygger en relation 112

Hilsener og tilfældige møder er åbninger 112

Sandsynligheden for at falde i snak 114

Det uformelle rum føder ind i det formelle rum 116

Småsnak kan trænes med brug af rekvisitter 117

Det uformelle som en del af processen mod det formelle 119

Processuel glidning uformel-formel og formel-uformel 123

Normer forhandles i uformel interaktion 126

Sludren, sladren, rygtedannelser og skandaler: Socialisering i netværk 131

Best practice 134

Humor og ironi er svære at pakke i kufferten 134

Centrale pointer 135

Her kan du læse mere 136

Kapitel 6 · Møder 137

Mie Femø Nielsen, Ann Merrit Rikke Nielsen, Birte Asmuß, Liv Otto Hassert og Sae Oshima

Møder som kommunikationsform 137

Møder er medier 138

Typer af møder og deres formål 139

Forskning i møder 140

Møder er kulturelle manifestationer 142

Tavshed og fravær af respons 143

Lavmælte deltagere 145

Øjenkontakt 145

Gensidig forståelse 149

Hvornår betyder et ja faktisk ja? 150

Hvordan kan man genkende et nej under opsejling? 154

Hvordan kan man vide, om man er på linje? 156

Hvordan kan man se, at en evaluering er oprigtig? 159

Hvordan kan man vide, hvornår der er taget en beslutning? 162

Best practice 167

At rammesætte et møde 167

Kultur, kutyme og ordstyring 168

Er vi på linje? Nej. Jo. Måske? 169

Beslutningstagning 170

Centrale pointer 170

Her kan du læse mere 171

Kapitel 7 · Møder via video, web eller telefon 173

Liv Otto Hassert, Mie Femø Nielsen og Ann Merrit Rikke Nielsen

ICT-møder 173

Fordele og ulemper ved ICT-medierede møder 174

ICT-møder som medier 175

Telefonmøder 176

Tanker, følelser og handlinger må verbaliseres 178

Muligheden for parallelle møder via muting 180

Lokal adfærd har identitetsmæssige konsekvenser ud over det lokale 186

Videomøder 187

Manglende øjenkontakt på trods af visuel adgang 189

Når deltagere bliver tilskuere 190

Forskellige interaktionsvaner 194

Best practice 197

Vælg det rigtige medie 197

TC-mødet: Kompensér for manglende øjenkontakt og visuel tilgang til kropssprog 197

VC-mødet: Kompensér for manglende øjenkontakt, og sæt ord på fysiske iagttagelser 198

Tag højde for forsinkelse af lyd og billede 198

Tag flere medier i brug 199

Tydelige mødeledere 199

Aktive og inkluderende mødedeltagere 199

Centrale pointer 200

Her kan du læse mere 201

Kapitel 8 · Skriftlig interaktion 203

Jeanette Landgrebe

Fra traditionel virksomhedskommunikation til skriftlig interaktion 204

Virksomhedskommunikation i historisk perspektiv 205

Et felt fanget i et historisk kommunikationsteoretisk fundament 207

Skriftlig kommunikation er social interaktion 207

At vælge næste taler 208

Skriftlig interaktion som turtagning 209

Høflighed og alignment 210

Kontekstens betydning for sprogbrug og formalitet 211

Formelle og uformelle træk ved e-mails 213

Formel e-mail 214

Semiformel e-mail 215

Uformel e-mail 216

Ikkelingvistiske virkemidler 217

Instant messaging (IM) 218

Skriftlig interaktion i praksis e-mails 219

Formel skriftlig interaktion den første interaktion 219

Skriftlig interaktion om virksomhedsbesøg to eksterne parter 221

Skriftlig en-til-flere-interaktion koordinering og opdatering om en forestående rejse 226

Skriftlig en-til-flere-interaktion problem med fælles dropbox 227

Lingua franca i international virksomhedskommunikation 231

Best practice 235

Centrale pointer 237

Her kan du læse mere 238

Kapitel 9 · Supply Chain Management som interaktionel praksis 239

Leo Smith og Anders Lund

Eksisterende forskning i SCM 240

Supply Chain Management også en kommunikationsdisciplin 242

Det handler om samarbejde 242

Behov for interaktionelle perspektiver 243

Udfordringer for ISCM 243

Et konstitutivt syn på Supply Chain-interaktioner 244

De små interaktionelle forskelle: Samabejdskollaps eller superredning 246

Når det går galt 247

Når samarbejde afværger en potentiel krise 253

Kommunikationens afgørende rolle 257

Ordregiver-ordremodtager eller samarbejdspartnere? 258

Rollefordelingen mellem ordregiver og ordremodtager 259

Kunden er kongen som legitimering 261

Best practice 262

Centrale pointer  262

Her kan du læse mere 263

Kapitel 10 · Det fysiske kontor 265

Thomas L.W. Toft og Esben Berg Nielsen

Forskningen i design og indretning af kontorer 266

Fysisk nærhed 268

Organisationskultur 270

Det åbne kontorlandskab i de tre kommunikationsparadigmer 271

Paradigme 1: The American office plan 271

Paradigme 2: Bürolandschaft 273

Paradigme 3: Aktivitetskontoret 274

Udfordringer i det åbne kontorlandskab 276

Støj og distraktion 276

Behovet for fortrolighed 277

Vandhuller 279

Status og signaler 280

Det fysiske kontor i globalt perspektiv 282

Kontoret som home-away-from-home 284

Best practice 285

Aktivitets- og stillezone 285

Valgfrie siddepladser og ryddede skriveborde 287

Mødesteder 288

Tekøkkener som sociale vandhuller til vidensdeling 294

Akustik, møblement og it 295

Centrale pointer 297

Her kan du læse mere 297

Kapitel 11 · Den virtuelle medarbejders kommunikation 299

Ann Merrit Rikke Nielsen, Mie Femø Nielsen og Amalie Malling Dahl

Med verden som arbejdsplads 299

Det virtuelle kontor 301

Hvorfor virtuelle medarbejdere? 302

Født fysisk eller virtuel? 302

Forskning i den virtuelle medarbejders kommunikation 303

Hvem er den virtuelle medarbejder? 305

Fast og ude remote workers 307

Fast og hjemme freelancere, virksomhedsejere og dem derhjemme 310

Flytbar og ude feltarbejdere, messedeltagere og andre rejsende folk 312

Flytbar og hjemme at arbejde, hvor det passer 315

Når virtuelle og ikkevirtuelle kolleger og samarbejdspartnere interagerer 316

Den virtuelle medarbejders valg af kommunikationskanaler 317

Den virtuelle medarbejders brug af e-mails 320

Socioøkonomiske, tekniske og fysiske omstændigheder 323

Cafeer som virtuelt kontor 324

Best practice 327

Medarbejderes digitale forudsætninger 327

Medarbejderes strukturelle forudsætninger 327

Medarbejderes plads i organisationen 328

Når medarbejderen er organisationen 328

Centrale pointer 329

Her kan du læse mere 330

Appendiks: Udskriftsnøgle 331

Litteraturliste 333

Stikordsregister 359

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.