Når professioner samarbejder | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Når professioner samarbejder

praksis med udsatte børn og unge

Det tværprofessionelle samarbejde spiller en vigtig rolle, når børn og unge i udsatte positioner har brug for støtte.

Denne bog samler en række forskningsbaserede tekster, der belyser og perspektiverer dette vanskelige samarbejde i forskellige kontekster - dagsinstitutionsområdet, skoleområdet, det sociale område og det pædagogisk...

Read more

Det tværprofessionelle samarbejde spiller en vigtig rolle, når børn og unge i udsatte positioner har brug for støtte.

Denne bog samler en række forskningsbaserede tekster, der belyser og perspektiverer dette vanskelige samarbejde i forskellige kontekster - dagsinstitutionsområdet, skoleområdet, det sociale område og det pædagogisk psykologiske rådgivningsområde.

Bogens kapitler præsenterer en række forskellige teoretiske perspektiver, temaer, begreber osv., som tilsammen udgør en bred vifte af kontrasterende forståelser af, hvad der kendetegner det tværprofessionelle samarbejde.

Bogen falder i to dele. Første del er introducerende, hvilket efterfølges af bogens mest omfattende anden del, der belyser, hvordan det tværprofessionelle samarbejde tager sig ud i de forskellige kontekster, hvor de udsatte børn og unge befinder sig.

Contributors: Hanne Hartoft, Idamarie Leth Svendsen, Helle Schjellerup Nielsen, Birgitte Zeeberg, Tilde Mardahl-Hansen, Andy Højholdt, Tommy Moesby-Jensen, Morten Ejrnæs, Anne Marie Villumsen, Britt Blaabjerg Hansen, Bjørg Kjær, Ida Schwartz, Merete Monrad, Karen Ida Dannesboe and Lars Arndal
Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2017), 
278 pages
Price
298,-
ISBN 9788759325711
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2017), 
278 pages
Price
266,-
ISBN 9788759329634

Aditional information

Indhold

Indledning 11
Cecilie K. Moesby-Jensen

Bogens struktur og indhold 12

DEL 1 Teoretiske og juridiske perspektiver

Kapitel 1 Tværprofessionelt samarbejde. Begreber og teori 19
Morten Ejrnæs

Centrale begreber 19
Professionernes betydning for det tværprofessionelle samarbejde 21
Formål med tværprofessionelt samarbejde 26
Institutionelle, organisatoriske forhold og tværprofessionelt samarbejde 29
Børnenes, de unges og forældrenes situation 38 Konklusion og perspektivering 40
Litteratur 43

Kapitel 2 Vidensdeling i arbejdet med børn og unge set fra det juridiske perspektiv 47
Hanne Hartoft og Idamarie Leth Svendsen

Indledning 47
Grundlæggende begreber, principper og juridisk metode 48 Forældreansvaret 53
Kommunens forpligtelser 53
Barnets/den unges rettigheder og barnets bedste 60
Vidensdeling og sagsoplysning om udsatte børn og unge 61
Afrunding 68
Litteratur 69

DEL 2 Samarbejdets kontekst og praksis

Kapitel 3 Tværprofessionelt samarbejde i børnehøjde 77
Pædagogisk opsporingsarbejde som fundament for tværprofessionelt samarbejde
Anne Marie Villumsen

Dilemmaer omkring tværprofessionelt samarbejde 78
Tværprofessionelt samarbejde om udsathed hos børn 80
Beskrivelse, analyse og vurdering en teoretisk positionering 82
Baggrund: De deltagende børn 84
Uudnyttede potentialer 85
Konklusion 95
Litteratur 96

Kapitel 4 Vignetundersøgelser 99
Nyt blik på tværprofessionelt samarbejde
Morten Ejrnæs og Merete Monrad

Indledning 99
Pædagogers, læreres, sundhedsplejerskers og socialrådgiveres holdninger til tværprofessionelt samarbejde 103
Forældrenes og de professionelles holdninger 113
Konklusion og perspektivering 116
Litteratur 119

Kapitel 5 Vidensformer og følelser i professionelle relationer 121
Bjørg Kjær og Karen Ida Dannesboe

Indledning 121
Metode og teori 124
Vidensformer og professionelle subjekter 125
Følelser i professionelle relationer 131
Konklusion 139
Litteratur 141

Kapitel 6 Samarbejde som handlebetingelse 145
Tværprofessionelt samarbejde set i et lærerperspektiv
Tilde Mardahl-Hansen og Ida Schwartz

Indledning 145
Kapitlets opbygning 146
Forskningsprojekt og case 146
Første del: Skolen som social praksis 148
Anden del: Tværprofessionelt samarbejde 153
Opsamling: Samarbejde som fælles engagement i skolens grundproblematikker 160
Litteratur 161

Kapitel 7 Enighedens slagside 165
Dilemmaer i det tværprofessionelle samarbejde om unge på kanten af skolen
Britt Blaabjerg Hansen, Lars Arndal og Andy Højholdt

Et komplekst samspil 166
Tværprofessionelt samarbejde 168
Samarbejdet set fra et ungeperspektiv 170
Problemskabende unge 175
Tilskuere i eget liv 176
De professionelles perspektiv 177
Mulige handlingsrum 181
Afrunding 185
Litteratur 185

Kapitel 8 Skolesocialrådgiverordningen 189
Tidlig indsats i forhold til børn, der vækker bekymring
Helle Schjellerup Nielsen

Indledning 190
En formaliseret samarbejdsordning 190
Formål om tidlig indsats, hvordan skal det forstås? 192 Implementeringsprocessen: Man kan jo ikke bare sige til folk, at
de skal arbejde tværfagligt 196
Fælles arbejdsplads som afsæt for samarbejde 200
Afrunding 208
Litteratur 209

Kapitel 9 Lydighedsetik og bureaukratisk grusomhed 213
Refleksioner over det tværprofessionelle samarbejde mellem myndighedssocialrådgivere og PPR-ansatte
Cecilie K. Moesby-Jensen og Tommy Moesby-Jensen

Indledning 214
Bureaukratisk arbejdsethos og lydighedsetik 214
Om den bureaukratiske organiserings iboende ufølsomhed og grusomhed 216
Kritik af kritikken refleksion over den metodiske relevans af perspektivet 219
Om de konkrete empiriske analyser 222
Datagrundlaget og undersøgelsens kontekst 222
Vidensimmobilitet i samarbejdet mellem socialrådgivere og PPR- ansatte 223
At pisse territoriet af domænekonflikter mellem socialrådgivere og PPR-ansatte 230
Dirty work ansvarsforflygtigelse i samarbejdet 234
Afrunding 237
Litteratur 239

Kapitel 10 Myndighedsudøvelse og samarbejde på tværs 243
Hvor fører det hen, og hvad fører det til?
Birgitte Zeeberg

Indledning 243
Datagrundlag og metodiske betragtninger 245
Den centraliserede beslutningsmodel på børn og unge- området 247
NPM og dens diskursive aftryk 248
Serviceloven og økonomiske hensyn 250
BUM-modellen 251
Casens kontekst 254
Casen Emma et empirisk eksempel 256
Analyse og diskussion 260
Afrunding 264
Litteratur 264

Om forfatterne 267
Stikordsregister 273

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.