Grundlæggende forvaltningsret | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Grundlæggende forvaltningsret

Bogen indeholder en grundig gennemgang af den almindelige forvaltningsrets tre hovedområder: sagsbehandling, indholdsmæssige krav og kontrol.

Desuden gennemgås forvaltningsrettens retskilder samt forvaltningens organisation og opgaver.

De gennemgående forvaltningsretslige regler er illustreret gennem eksempler fra domstolenes og ombudsmandens...

Read more

Bogen indeholder en grundig gennemgang af den almindelige forvaltningsrets tre hovedområder: sagsbehandling, indholdsmæssige krav og kontrol.

Desuden gennemgås forvaltningsrettens retskilder samt forvaltningens organisation og opgaver.

De gennemgående forvaltningsretslige regler er illustreret gennem eksempler fra domstolenes og ombudsmandens praksis.

Denne 8. udgave er en ajourført og revideret udgave, som bl.a. indarbejder de lovændringer, der er en følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
8. Edition (2020), 
304 pages
Price
430,-
ISBN 9788759336038
E-bog (VitalSource Bookshelf)
8. Edition (2020), 
304 pages
Price
335,-
ISBN 9788759336137

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord 11

1. Hvad er forvaltningsret? 15
     1.1 Forvaltning og grundlovens § 3 15
     1.2 Offentlig eller privat forvaltning? 17
     1.3 Forvaltningsakter og andre forvaltningsaktiviteter 19
     1.4 En forvaltningssags tre faser og forvaltningsrettens tre hovedområder 21

2. De forvaltningsretlige regler 23
     2.1 Hvad er gældende ret? 23
     2.2 De skrevne retsregler 24
     2.3 De uskrevne retsregler 31
     2.4 EU-retten 35
     2.5 Folkeretten 36

3. Forvaltningens organisation 39
     3.1 Styring i den offentlige forvaltning 39
     3.2 Styringens grundlag - hierarkisk organisation eller lovhjemmel? 40
     3.3 Styringens indhold - forskellige styringsformer 41
     3.4 Reglerne om forvaltningens organisation 47
     3.5 Den statslige forvaltning 48
     3.6 Den kommunale forvaltning 53
     3.7 Særlige forvaltningsorganer 59

4. Forvaltningens opgaver 61
     4.1 Den offentlige forvaltnings størrelse og samfundsmæssige betydning 61
     4.2 Midler til varetagelse af den offentlige sektors opgaver 64

5. Kompetence 71
     5.1 Hvor findes reglerne om kompetence? 71
     5.2 Forskellige former for kompetence 73
     5.3 Afgørelse af kompetencestridigheder 74
     5.4 Overførsel af kompetence 75
     5.5 Konsekvenser af kompetencemangler 83

6. Sagsbehandling 85
     6.1 Habilitet 92
     6.2 Sagens rejsning 99
     6.3 Sagsforberedelsen 101
     6.4 Partsrettigheder under sagsforberedelsen 129
     6.5 De registreredes rettigheder 150
     6.6 Offentlighedens aktindsigt og andre former for offentlighed 160
     6.7 Tavshedspligt m.v 169
     6.8 Sagens afgørelse 172
     6.9 Form, begrundelse og klagevejledning 173
     6.10 Afgørelsens bekendtgørelse og kommunikation 181
     6.11 Konsekvenser af sagsbehandlingsfejl 182

7. Krav til en forvaltningsafgørelses indhold 189
     7.1 Skrevne og uskrevne indholdsmæssige krav 189
     7.2 Legalitetsprincippet 191
     7.3 Uskrevne krav 212
     7.4 Konsekvenser af tilsidesættelse af indholdsmæssige krav 229

8. Administrativ rekurs 233
     8.1 Rekurs og andre former for administrativ kontrol 235
     8.2 Rekursens formål 238
     8.3 Hjemmel for rekurs 239
     8.4 Forudsætninger for rekurs (procesforudsætninger) 241
     8.5 Hvad kan der klages over? 248
     8.6 Klagebegrænsninger 250
     8.7 Har klager opsættende virkning? 251
     8.8 Klagesagens behandling og afgørelse 253

9. Domstolskontrol 259
     9.1 Domstolene 261
     9.2 Domstolskontrollens former 262
     9.3 Forudsætninger for domstolskontrol (procesforudsætninger) 263
     9.4 Udsættelse af forvaltningsafgørelsens fuldbyrdelse ved sagsanlæg 265
     9.5 Procesmåden 266
     9.6 Prøvelsen 267
     9.7 Reaktionsmuligheder 274

10. Folketingets Ombudsmand 277
     10.1 Ombudsmandens kompetence 278
     10.2 Sagsrejsning 283
     10.3 Sagsbehandling 285
     10.4 Ombudsmandens prøvelse 287
     10.5 Ombudsmandens reaktionsmuligheder 292

Litteratur 295

Stikord 297

Oversigt over udtalelser fra Folketingets Ombudsmand og domme 303

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.