Kompendium i Individets grundlæggende rettigheder | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Kompendium i Individets grundlæggende rettigheder

Dette kompendium udgør en ny og opdateret version af den tidligere udgave fra 2014 og giver en kort, men sammenfattende gennemgang af kurset “Individets grundlæggende rettigheder”.

Formålet med kompendiet er at lette læsningen af pensum og forberede den studerende til eksamen ved bl.a. at præsentere opgaveløsningsmodeller.

Kompendiet er...

Read more

Dette kompendium udgør en ny og opdateret version af den tidligere udgave fra 2014 og giver en kort, men sammenfattende gennemgang af kurset “Individets grundlæggende rettigheder”.

Formålet med kompendiet er at lette læsningen af pensum og forberede den studerende til eksamen ved bl.a. at præsentere opgaveløsningsmodeller.

Kompendiet er ajourført med seneste retspraksis fra både nationale og internationale domstole og omfatter de nyeste fortolkninger af relevante bestemmelsers indhold og anvendelsesområder.

For at skabe et lettilgængeligt og overskueligt opslagsværk følger kompendiet samme opbygning som lærebogen.

Kompendiet henvender sig primært til studerende på Københavns Universitet, der følger kurset “Individets grundlæggende rettigheder”, men det kan også anvendes af enhver med generel interesse for menneskerettigheder og stats- og forfatningsret.

Publisher: Kompendieforlaget
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
2. Edition (2024), 
159 pages
Price
220,-
ISBN 9788771731743
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. Edition (2024), 
159 pages
Price
198,-
ISBN 9788771731828

Aditional information

Forord 8

1. Menneskerettighedernes historie, idégrundlag og anvendelsesområde 9
    1.1. Menneskerettighedernes idé- og værdigrundlag 9
    1.2. Menneskerettighedernes historie – i dansk perspektiv 9
    1.3. Menneskerettighedernes begrundelse og funktion 11
    1.4. Hvem er beskyttet af menneskerettigheder? 12
    1.5. Hvem er forpligtet af rettighederne? 13
    1.6. Hvor gælder menneskerettighederne? 14

2. Menneskerettighedernes kilder og deres status i dansk ret 17
    2.1. Grundlovens rettigheder 17
    2.2. Internationale menneskerettighedskonventioner (som ikke er inkorporeret i dansk ret) 18
    2.3. EU’s grundlæggende rettigheder 19
    2.4. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) 20

3. Menneskerettighedernes indhold og fortolkning 25
    3.1. Typer af menneskerettigheder (og retsvirkninger) 25
    3.2. Statens positive forpligtelse til at fremme og beskytte frihedsrettigheder 25
    3.3. Negative rettigheder 26
    3.4. Positive rettigheder 26
    3.5. Fortolkning af menneskerettigheder 27

4. Grænser for menneskerettigheder 31
    4.1. Introduktion 31
    4.2. Proportionalitetsprincippet – en rimelig balance mellem rettigheder og andre hensyn 31
    4.3. Indgreb i frihedsrettigheder 32
    4.4. Proportionalitetskravet og domstolskontrol 34
    4.5. Fravigelse af rettigheder i nødretstilfælde 35

5. Retten til ikke at blive udsat for tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling/straf 39
    5.1. Regelsæt 39
    5.2. Et absolut forbud 39
    5.3. Statens positive forpligtelser 39
    5.4. Grader af behandling og straf 39
    5.5. Politiets magtanvendelse 41
    5.6. Frihedsberøvedes forhold 42
    5.7. Udvisning eller udlevering til tortur m.m 44
    5.8. Positiv forpligtelse til at forebygge privat tortur mv 46

6. Retten til personlig frihed 49
    6.1. Regelsæt 49
    6.2. Foreligger der en “frihedsberøvelse”? 49
    6.3. Har frihedsberøvelsen hjemmel i national ret? 51
    6.4. Har frihedsberøvelsen en legitim begrundelse? 51
    6.5. Er den frihedsberøvede underrettet om begrundelsen? 53
    6.6. Er frihedsberøvelsen nødvendig og proportional? 53
    6.7. Er domstolsgarantierne overholdt? 53
    6.8. Afsoning af fængselsstraf mv. (litra a) 55
    6.9. Gennemtvingelse af domstolspåbud og lovmæssige forpligtelser (litra b) 56
    6.10. Anholdelse og varetægtsfængsling ved mistanke om (nært forestående) kriminalitet (litra c) 57
    6.11. Socialt begrundet frihedsberøvelse af børn og unge (litra d) 59
    6.12. Frihedsberøvelse af sindssyge, smitsomt syge, alkoholikere, narkomaner og vagabonder (litra e) 59
    6.13. Frihedsberøvelse i udlændingesager mv. (litra f) 61
    6.14. Andre begrænsninger i bevægelsesfriheden 62

7. Retten til privat- og familieliv 67
    7.1. Regelsæt 67
    7.2. Grundlovens § 72 67
    7.3. EMRK art. 8 68
    7.4. Statens pligt til at fremme og beskytte privatlivet mv 69
    7.5. Privatlivet 69
    7.6. Familielivet 74
    7.7. Hjemmet 76
    7.8. Kommunikation 78
    7.9. Særligt om udlændinges ret til privat- og familieliv 80

8. Retten til religionsfrihed 85
    8.1. Regelsæt 85
    8.2. Indledning 85
    8.3. Hvad er “Gud”, “religion” og “tro”? 85
    8.4. Friheden til at vælge eller fravælge religion 86
    8.5. Friheden til at udøve sin religion 86
    8.6. Begrænsninger i den fri religionsudøvelse 87
    8.7. Skolen skal respektere forældrenes religiøse overbevisning 89
    8.8. Religionsfriheden og den danske statskirkeordning 90

9. Retten til ytrings- og informationsfrihed 93
    9.1. Regelsæt 93
    9.2. Ytrings- og informationsfrihedens indhold 93
    9.3. Indgreb i ytrings- og informationsfriheden 95
    9.4. Ytringsfrihed og ærekrænkelse 98
    9.5. Ytringsfrihed og privatlivsbeskyttelse 100
    9.6. Ytringsfrihed og forhånelse af persongrupper 100
    9.7. Ytringsfrihed og tilskyndelse til vold 101
    9.8. Ytringsfrihed og tavshedspligt (whistleblowing) 101
    9.9. Mediernes uafhængighed og pluralisme 102
    9.10. Mediernes ret til at beskytte deres kilder 103
    9.11. Mediernes frihed til at formidle 104
    9.12. Mediernes undersøgende og opsøgende arbejde 105
    9.13. Mediernes særlige pligter og ansvar 107

10. Retten til forsamlingsfrihed 111
    10.1. Regelsæt 111
    10.2. Hvad er en forsamling? 111
    10.3. Forsamlingsfrihedens indhold 112
    10.4. Indgreb i forsamlingsfriheden 113
    10.5. Pligten til at befordre og beskytte forsamlingsfriheden 115

11. Retten til foreningsfrihed 119
    11.1. Regelsæt 119
    11.2. Hvad er en forening? 119
    11.3. Friheden til at danne og drive foreninger 120
    11.4. Forbud mod eller opløsning af foreninger 120
    11.5. Forbud mod eller opløsning af politiske partier 122
    11.6. Friheden til at melde sig ind i en forening 123
    11.7. Friheden til at stå uden for en forening 124

12. Retten til ejendom 127
    12.1. Regelsæt 127
    12.2. Ejendomsretten i grundlovens § 73 127
    12.3. Ejendomsretten i EMRK TP 1, art. 1 130
    12.4. EMRK TP 1, art. 1’s betydning ved siden af grl. § 73 133

13. Retten til forsørgelse – og andre sociale rettigheder 135
    13.1. Regelsæt 135
    13.2. Retten til forsørgelse, grl. § 75, stk. 2 135
    13.3. Andre sociale rettigheder 137

14. Retten til ikke at blive diskrimineret 139
    14.1. Regelsæt 139
    14.2. Indledning 139
    14.3. Grl. § 70: Forbud mod diskrimination pga. trosbekendelse eller afstamning vedrørende “borgerlige og politiske rettigheder” 139
    14.4. EMRK art. 14: Forbud mod enhver form for diskrimination inden for EMRK’s område 140
    14.5. Hvornår foreligger der diskrimination? 141
    14.6. De enkelte diskriminationsgrunde 142
    14.7. Positiv særbehandling – forskelsbehandling for at sikre reel ligestilling 144

15. Retten til en retfærdig rettergang og til effektive retsmidler imod rettighedskrænkelser 145
    15.1. Regelsæt 145
    15.2. Retten til en retfærdig rettergang 145
    15.3. Reel adgang til domstolene 146
    15.4. En uafhængig domstol 147
    15.5. En upartisk domstol 149
    15.6. Parternes ligestilling og adgang til kontradiktion 150
    15.7. Offentlig rettergang og dom 151
    15.8. Afgørelse inden for en rimelig frist 152
    15.9. Adgang til effektive nationale retsmidler imod mulige rettighedskrænkelser 153

Stikordsregister 157

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.