Det offentlige forbrugerklagesystem | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Det offentlige forbrugerklagesystem

i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Det offentlige forbrugerklagesystem i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv rejser spørgsmålet, hvorvidt det offentlige forbrugerklagesystem opfylder grundlæggende retssikkerhedsmæssige krav om uafhængighed og upartiskhed sammenlignet med tvistløsningsfora, der ud fra forskellige kriterier kan anses for sammenlignelige.

Der påvises flere...

Read more

Det offentlige forbrugerklagesystem i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv rejser spørgsmålet, hvorvidt det offentlige forbrugerklagesystem opfylder grundlæggende retssikkerhedsmæssige krav om uafhængighed og upartiskhed sammenlignet med tvistløsningsfora, der ud fra forskellige kriterier kan anses for sammenlignelige.

Der påvises flere tilfælde i forbrugerklageloven, hvor det offentlige forbrugerklagesystem ikke opfylder grundlæggende retssikkerhedsmæssige krav om ligebehandling af parterne, bl.a. med hensyn til forskelle i vejledningspligten i forhold til henholdsvis forbrugeren og den erhvervsdrivende.

Især forskelsbehandlingen i vejledningen af parterne under forligsprocessen bryder med et væsentligt element i begrebet "retfærdig rettergang", som dækker over det forhold, at parterne skal stilles og behandles lige under processen. Denne afhandling afdækker, at parterne ikke bliver behandlet lige af sagsbehandleren under forligsprocessen.

Varetagelsen i dag af forbrugerklagerne i Nævnenes Hus, som er en styrelse under Erhvervsministeriet, ændrer ikke umiddelbart på denne retssikkerhedsmæssige udfordring i det offentlige forbrugerklagesystem.
Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2019), 
346 pages
Price
100,-
ISBN 9788759333372
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2019), 
346 pages
Price
399,-
ISBN 9788759333723

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord · 13

Del 1 · Indledning · 15

1. Problemformulering, begrundelse, metode og begrebsafklaring · 17
   1.1 Problemformulering · 17
   1.2 Begrundelsen for at vurdere retssikkerhedsmæssige krav under det offentlige forbrugerklagesystem · 23
   1.3 Det metodiske valg · 32
   1.4 Valget af retskilder, bearbejdelse af data og videnskabsretlig forskning · 35
   1.5 Det analysestrategiske valg · 37
   1.6 Afhandlingens opbygning · 38
   1.7 Begrebsafklaring · 41

Del 2 · Rammen for afhandlingen · 59

2. Afgrænsning af det offentlige forbrugerklagesystem · 61
   2.1 Forbrugerklagenævnet en offentligretlig forvaltningsmyndighed · 61
   2.2 Nogle træk ved Forbrugerklagenævnets sagsbehandling · 63

Del 3 · Analysen · 101

3. Opfylder det offentlige forbrugerklagesystem grundlæggende retssikkerhedsmæssige krav om uafhængighed og upartiskhed? · 103
   3.1 Det offentlige forbrugerklagesystem i forhold til retssikkerhedsmæssige krav om uafhængighed og upartiskhed · 103
   3.2 Er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen et retssikkerhedsmæssigt problem for det offentlige forbrugerklagesystem? · 108
   3.3 Er Erhvervs- og forbrugerorganisationernes nævnsmedlemmer at betragte som uafhængige og upartiske? · 115
   3.4 Sammenfatning · 119

4. Opfylder det offentlige forbrugerklagesystem et grundlæggende retssikkerhedsmæssigt krav om ligebehandling af parterne? · 123
   4.1 Om ligebehandling under det offentlige forbrugerklagesystem · 123
   4.2 Foreligger der en ligebehandling af parterne ved forligsindgåelse? · 124
   4.3 Forvaltningen af et ulighedsprincip i forbrugerklageloven · 136
   4.4 Retssikkerhedsmæssige lighedsbetragtninger over forbrugerklageloven · 144
   4.5 Sammenfatning · 151

5. Hvilke muligheder har parterne for at fremføre deres sag under det offentlige forbrugerklagesystem · 155
   5.1 Formelle begrænsninger i klageadgangen til Forbrugerklagenævnet · 155
   5.2 Mediationsprocessen i Styrelsen en begrænsning i klageadgangen til Forbrugerklagenævnet · 156
   5.3 Retssikkerhed i Forbrugerklagenævnet vs. de godkendte private klage- og ankenævn · 174
   5.4 I hvilket omfang har parterne lige adgang til at fremføre deres sag under den skriftlige behandling i Forbrugerklagenævnet? · 176
   5.5 I hvilket omfang har parterne adgang til at fremføre deres sag under nævnsmødet? · 178
   5.6 Afviklingen af nævnsmødet · 179
   5.7 Det offentlige forbrugerklagesystem og de bevisuegnede klagesager · 191
   5.8 Sammenfatning · 204

6. I hvilken udstrækning stiller ADR-direktivet retssikkerhedsmæssige krav til det offentlige forbrugerklagesystem? · 207
   6.1 ADR-direktivets anvendelsesområde · 207
   6.2 Forbrugerklagenævnet er ikke omfattet af ADR-direktivet · 208
   6.3 Er mediationsdelen direktivkonform i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv? · 210
   6.4 ADR-direktivets grundlæggende retssikkerhedskrav med refleksioner til den danske ordning · 211
   6.5 ADR-direktivets retssikkerhedskrav om ligebehandling af parterne sammenholdt med den danske ordning · 214
   6.6 ADR-direktivets betydning for forbrugerklagesystemet · 223
   6.7 Sammenfatning · 228

7. Hvordan skal det offentlige forbrugerklagesystem vurderes i lyset af EMRK artikel 6, stk. 1 s krav om parternes adgang til domstolene? · 231
   7.1 Indledning · 231
   7.2 Hvorfor er Forbrugerklagenævnet ikke omfattet af EMRK artikel 6, stk. 1 s processuelle retssikkerhedsgarantier? · 232
   7.3 Stiller ordningen med Forbrugerklagenævnet særlige krav til muligheden for, at parterne efterfølgende kan indbringe sagen for domstolene efter EMRK artikel 6, stk. 1? · 234
   7.4 Sammenfatning · 262

Del 4 · Konklusion · 267

8. Afslutning · 269
   8.1 Konklusion og perspektivering · 269

Del 5 · Epilog · 277

9. Det offentlige forbrugerklagesystem anno 2018 · 279
   9.1 Det offentlige forbrugerklagesystem nu under Nævnenes Hus · 279
   9.2 Erhvervsministeriets evaluering af forbrugerklageloven den 3. maj 2018 · 280
   9.3 Forbrugerklagenævnets interessenters vurdering af forbrugerklageloven · 281
   9.4 Erhvervsministeriets vurdering af forbrugerklageloven · 283
   9.5 Fremtiden for det offentlige forbrugerklagesystem? · 284

Litteratur · 287

Stikordsregister · 291

Bilag · 301

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.