Den skinbarlige virkelighed | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Den skinbarlige virkelighed

Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne

DEN SKINBARLIGE VIRKELIGHED er en af de mest benyttede bøger om metode i samfundsvidenskaberne. Bogen er skrevet i et levende og lettilgængeligt sprog, rummer masser af relevante eksempler og er meget velegnet til opgaveskrivning og projektarbejde.

Bogen giver en grundlæggende indføring i de samfundsvidenskabelige metoder, vi kan bruge, når vi...

Read more

DEN SKINBARLIGE VIRKELIGHED er en af de mest benyttede bøger om metode i samfundsvidenskaberne. Bogen er skrevet i et levende og lettilgængeligt sprog, rummer masser af relevante eksempler og er meget velegnet til opgaveskrivning og projektarbejde.

Bogen giver en grundlæggende indføring i de samfundsvidenskabelige metoder, vi kan bruge, når vi ønsker at studere virkeligheden, som den kommer til udtryk i samfund, organisationer og virksomheder, hos grupper og individer.

Der er lagt vægt på metoder, der bygger på indsamling, tolkning og analyse af kvalitative og kvantitative empiriske data. Indholdet dækker alle faser i en undersøgelsesproces fra projektets idéfase til rapportering og formidling af undersøgelsesresultaterne.

DEN SKINBARLIGE VIRKELIGHED er især til studerende, der beskæftiger sig med undersøgelsesprojekter inden for samfundsvidenskaberne, erhvervsøkonomi, administration og beslægtede områder.

Denne 6. udgave er blevet opdateret med flere og mere dybdegående eksempler, bedre læsbarhed og opdaterede henvisninger til digitale redskaber, ligesom de juridiske afsnit er ajourført i forhold til ny lovgivning. 

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
6. Edition (2019), 
347 pages
Price
370,-
ISBN 9788759329597
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2019), 
347 pages
Price
279,-
ISBN 9788759332528

Reviews

Teacher

"Det er efter min mening en af de allerbedste metodebøger, der er skrevet på dansk (...)" - Anders Høyer Vedel, Erhvervsakademi Dania.

... Read more
Teacher

"Det er efter min mening en af de allerbedste metodebøger, der er skrevet på dansk (...)" - Anders Høyer Vedel, Erhvervsakademi Dania.

"Meget systematisk og overskuelig fremstilling af de væsentligste elementer i udarbejdelsen af større skriftlige rapporter mv. på akademisk niveau." - Jesper Holm, Klosterholm (underviser på Diplom i Ledelse).

"Bogen formår i stort omfang at bruge praktiske eksempler på et til tider svært tilgængeligt emne." - Thomas Skou Roer, Københavns professionshøjskole.

Read less

Aditional information

Forord til 6. udgave 9

Forord til 5. udgave 11

DEL 1 · INTRODUKTION OG OVERSIGT

1. Introduktion til samfundsvidenskabelig metode 15
   Hvad handler denne bog om? 15
   Bogens opbygning 17
   Fra dagligdagstænkning til videnskabelig tænkning 22
   Vidensproduktionens grundelementer 24
   Vidensproduktionens forløb 35
   Hvad bør afgøre dit valg af metode? 39
   Litteratur til fortsat læsning 40

2. Valg af samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder 41
   Vidensproduktion som beslutningsproces 42
   Metodevalgets styringsfaktorer og hovedbestanddele - en oversigtsmodel 45
   Rammestyringsfaktorer 46
   Processtyringsfaktorer 49
   Litteratur til fortsat læsning 55
   Digitale metoderedskaber, der kan anbefales 55

DEL 2 · FORARBEJDE OG PLANLÆGNING

3. Problemformuleringen 59
   Hvad er en problemformulering? 60
   Undersøgelsens formål 63
   Hvordan forløber problemformuleringsprocessen? 74
   Hvad kendetegner en god problemformulering? 79
   Ti gode råd til at lette den kreative proces med problemformuleringen 81
   Et eksempel på en problemformuleringsproces 87
   Litteratur til fortsat læsning 90
   Digitale redskaber, der kan anvendes til brainstorming og mind-mapping 90

4. Det videre arbejde med problemformuleringen og undersøgelsen 91
   Litteratur- og informationssøgning 92
   Hvad kan du anvende den eksisterende viden/teori til? 105
   Begrebsdannelse 109
   Operationalisering 110
   Måleniveauer for data 112
   Validitet og reliabilitet 115
   At arbejde med modeller 117
   Konstruktion af modeller ved hjælp af pilediagrammer 119
   Sammenhænge mellem variabler 122
   Litteratur til fortsat læsning 129
   Digitale metoderedskaber, der kan anbefales 129

5. Valg af undersøgelsesdesign 131
   Hvad er et undersøgelsesdesign? 131
   Relevante parametre i undersøgelsesdesign 133
   Udvalg eller totalpopulation 135
   Eksempler på nogle typiske undersøgelsesdesign 139
   Litteratur til fortsat læsning 146

6. Praktisk organisering og styring af undersøgelser 147
   Undersøgelsens rammer og interessenter 147
   Projektstyringsopgaver 148
   At arbejde alene eller i grupper 152
   Brug din vejleder rigtigt 155
   Litteratur til fortsat læsning 158
   Digitale projektstyringsredskaber, der kan anbefales 159

DEL 3 · DATA: INDSAMLING, KLARGØRING OG BEARBEJDNING

7. Hvordan får du adgang til data? 163
   Den indledende kontakt til systemet 163
   Når kontakten er etableret 166
   Når undersøgelsen er i gang 167
   Når samarbejdet slutter 169
   Litteratur til fortsat læsning 170

8. Dataindsamlingsteknikker 171
   En samlet oversigt over dataindsamlingsteknikkerne 172
   Primærdatateknikker 174
   Sekundærdatateknikker 182
   Anvendelse af foto og video 184
   Metodetriangulering 187
   Litteratur til fortsat læsning 188

9. Spørgeteknikker 191
   Udvælgelse af respondenter og interviewpersoner 191
   Personlige interviews 192
   Spørgeskema 201
   Litteratur til fortsat læsning 211
   Digitale metoderedskaber, der kan anbefales til spørgeskemaer 212

10. Analyse og tolkning af data 213
   Hvad er analyse? 213
   Hvad er tolkning? 214
   Hvad styrer vores analyse og tolkning? 216
   Teknikker til analyse af tal 220
   Teknikker til analyse af tekst 244
   Datamatrixen 260
   Troværdigheden af kvalitative kontra kvantitative resultater 263
   Kombinationen af kvantitative og kvalitative data og analyseteknikker 264
   Litteratur til fortsat læsning 264
   Digitale analyseredskaber, der kan anbefales 265

DEL 4 · FÆRDIGGØRELSE - DEN ENDELIGE DOKUMENTATION

11. Om at komme i gang med skrivningen 269
   Start skriveprocessen tidligt og på et uafklaret stadie! 269
   Skrivning er et kompliceret samspil mellem form og indhold 270
   Når du er i gang med at skrive 276
   Når det hele bliver for komplekst 278
   Litteratur til fortsat læsning 279

12. Rapportskrivning 281
   Rapportskrivningens procesforløb - en vejledning 281
   Rapportens disponering og formkrav til indholdet 288
   Litteratur til fortsat læsning 294
   Digitale redskaber, der kan anbefales 295

13. Formidling af undersøgelsesresultater 297
   Hvorfor en rapport ikke bør stå alene 297
   Forslag til supplerende formidling 298
   Litteratur til fortsat læsning 300
   Digitale redskaber, der kan anbefales 300

14. Samfundsforskningens juridiske og etiske aspekter 301
   1. Ophavsretlige regler 301
   2. Databeskyttelsesloven mv 306
   3. Andre retsregler 311
   4. Etiske regler 318
   Litteratur til fortsat læsning 320
   Nyttige links 320

Litteratur 321

Ordforklaringer 329

Indeks 341

Den skinbarlige virkelighed indgår i pensum på mange uddannelser, bl.a.:

  • Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet

  • HD 1. del, erhvervsøkonomisk metode, Handelshøjskolen i Århus

  • Det virtuelle HD-suppleringsfag, Handelshøjskolen i København

  • Ergoterapeutuddannelsen, ergoterapiteori og metode, Ergoterapeut- og fysioterapeutskolen i Århus

  • MPA, Samfundsvidenskabelig metode, Høgskolen i Nordtrøndelag, Norge

  • HD 1. del, økonomi og IT, Handelshøjskolecenteret 

  • HD i organisation og ledelse på Aalborg Universitet

  • Kandidatuddannelsen i journalistik, Syddansk Universitet (cand.public.)

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.