Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab

Forståelse af, hvordan data opsamles, lagres, organiseres og anvendes til analyser og beslutninger, har aldrig været vigtigere, end det er lige nu. Den digitale udvikling har gjort det muligt i endnu større omfang for virksomheder og personer at anvende data til datadrevne analyser og beslutninger på operationelt og strategisk niveau. At benytte...

Read more

Forståelse af, hvordan data opsamles, lagres, organiseres og anvendes til analyser og beslutninger, har aldrig været vigtigere, end det er lige nu. Den digitale udvikling har gjort det muligt i endnu større omfang for virksomheder og personer at anvende data til datadrevne analyser og beslutninger på operationelt og strategisk niveau. At benytte data på en troværdig og meningsfuld måde kræver dog, at man forstår muligheder og begrænsninger i opsamling, organisering og anvendelse, som data har.

Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab er netop skrevet med det formål at give læseren en grundlæggende indføring i og forståelse af, hvordan data opsamles, lagres og organiseres i det økonomiske registreringssystem, der traditionelt kaldes det dobbelte bogholderi. Desuden har bogen til formål at lære læseren, hvordan man opstiller en resultatopgørelse, en balance og en likviditetsopgørelse, herunder hvilket formål de hver især tjener, samt hvad sammenhængen mellem disse er. Endelig giver bogen en grundlæggende indføring i regnskabs- og økonomibegreber, som er vigtige at forså, når man skal tolke en virksomheds resultat, balance og likviditet samt tilrettelægge den økonomiske styring.

Til denne bog er der udarbejdet en opgavebog, som kan købes separat. Til opgavebogen er der udarbejdet en særskilt hjemmeside, hvor der til alle kapitler er undervisningsfilm, slides samt løsningsbilag og løsninger til opgaverne, som støtter undervisningsformål og muliggør selvstudium.

Serien er konkret udarbejdet med henblik på undervisningen på bachelorstudier, men er også relevant for andre studier, hvor der er behov for en generel indføring i regnskabs- og økonomibegreber.

I 1. oplaget til denne titel er der desværre sket trykfejl i enkelte figurer. Du finder rettelsesbladet til disse figurer under fanebladet "Supplerende materialer".


Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
5. Edition (2020), 
248 pages
Price
350,-
ISBN 9788759336908
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2020), 
248 pages
Price
280,-
ISBN 9788759337172

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord 13

Kapitel 1 - Virksomhedens regnskab - idé og formål 17
1.1. Introduktion 17
1.2. Handlinger er bundet sammen i handlingskæder 22
1.3. Virksomhedens grundlæggende samspil med markedet har form af handlingskæder 24
1.4. Handels- og fremstillingsvirksomheder kan karakteriseres ved deres varetransaktioner 27
1.5. Virksomhedens organisation udfører handlingskæder gennem
arbejdsdeling 34

Kapitel 2 - Virksomhedens bilag og dataregistreringer 39
2.1. Handlingskæder kræver registrering på bilag 39
2.2. En række typiske bilag og deres funktion 41
2.3. Begrebet register og dets funktioner 44
2.4. Debitorbogholderi, kreditorbogholderi og lagerbogholderi 48

Kapitel 3 - De økonomiske beskrivelser af varetransaktioner i handels- og fremstillingsvirksomheder 51
3.1. Grundlæggende økonomiske begreber og deres sammenhæng 51
3.2. Varetransaktioner som økonomiske transaktioner 53
3.3. Resultatopgørelses idé og formål 58
3.4. Likviditetsopgørelsens idé og formål 62
3.5. Resultatopgørelsen for en periodes varetransaktioner 63
3.6. Likviditetsopgørelsen for en periodes varetransaktioner 67
3.7. Sammenhængen mellem resultat- og likviditetsopgørelsen for en periodes varetransaktioner 69
3.8. Indregningsmetodens konsekvenser for den økonomiske opgørelse af virksomhedens beholdninger 74

Kapitel 4 - Fra varetransaktionernes registreringsmetoder til det dobbelte bogholderi i en handelsvirksomhed 79
4.1. De grundlæggende beholdningsbegreber 79
4.2. Begreberne aktiver og passiver 81
4.3. Resultatkonti og balancekonti opdateret gennem bogføring af en periodes varetransaktioner 84
4.4. Fra primobalance til resultatopgørelse og ultimobalance 89
4.5. Forklaring af det dobbelte bogholderi som registreringssystematik 90
4.6. Regnskabsaflæggelse i henhold til det dobbelte bogholderis registreringssystematik og forbindelsen til likviditetsopgørelsen 94
4.7. De principielle typer af posteringer for handelsvirksomhedens varetransaktioner samt egenkapitalen i henhold til det dobbelte bogholderis registreringssystematik 97

Kapitel 5 - Fra varetransaktionernes registreringsmetoder til det dobbelte bogholderi i en fremstillingsvirksomhed 103
5.1. Minimumsbalancen ved virksomhedens start 103
5.2. Løbende bogføring i virksomhedens startperiode 105
5.3. Regnskabsafslutning for virksomhedens startperiode 108
5.4. Løbende bogføring af beskrivelsesperiodens varetransaktioner 109
5.5. Fra primobalance til resultatopgørelse og ultimobalance 111
5.6. Regnskabsaflæggelse i henhold til det dobbelte bogholderis bogføringssystematik og forbindelsen til likviditetsopgørelsen 111
5.7. De principielle typer af posteringer for fremstillingsvirksomhedens varetransaktioner i henhold til det dobbelte bogholderis registreringssystematik 114

Kapitel 6 - Udbygning af varetransaktionernes bogføringssystem inden for rammerne af det dobbelte bogholderi 119
6.1. Valg af underkonti 119
6.2. Det formålsinddelte dækningsbidragsregnskab 121
6.3. Artsinddeling af de variable omkostninger for de solgte varer 124

Kapitel 7 - Virksomhedens lønsomhedsmønster 129
7.1. Virksomhedens lønsomhedsmønster genspejlet i resultatopgørelsens hovedposter 129
7.2. Salgsfremmende omkostninger 130
7.3. Kapacitetsomkostninger 132
7.4. Variable handelsomkostninger 144
7.5. Opsummering af kontobegrebet som sorteringsbegreb for resultatopgørelsens poster og deres strukturering i virksomhedens resultatopgørelse 150

Kapitel 8 - Balancens typeposter og krav til bogføringen 155
8.1. Begreberne aktiver og passiver opfattet ud fra virksomhedens
økonomiske ressourcer 155
8.2. Direkte og indirekte likvide beholdninger 159
8.3. Aktiver og passiver afledt af varestrømmen 161
8.4. Aktiver og passiver afledt af kapacitetsomkostningerne 168
8.5. Aktiver, som ikke er afledt af virksomhedens primære drift 172
8.6. Passiver i form af fremmedkapital, som ikke er afledt af virksomhedens primære drift 174
8.7. Virksomhedens egenkapital 176
8.8. Sammenhængen mellem resultatkonto og balancekonto ved regnskabsafslutningen 178

Kapitel 9 - Demonstration af bogføring og regnskabsafslutning 181
9.1. Bogføringen omhandler systematisering af data 181
9.2. Valg af kontoplan 182
9.3. Forudsætninger for bogføringen i ROMEO TRADING A/S 188
9.4. Bogføring af periodens transaktioner 196
9.5. Afslutningsarket, efterposteringer og afslutningsposteringer for perioden 200
9.6. Periodens regnskab 203
9.7. Periodens regnskab omformet til en likviditetsopgørelse 205
9.8. En opsummering af proceduren for den periodiske bogføring og regnskabsaflæggelse 209

Kapitel 10 - Bogføringsvarianter og specielle posteringstyper 213
10.1. Specifikationer af dækningsbidragsregnskabet i ROMEO TRADING A/S gennem valg af underkonti i kontoplanen 213
10.2. Eksempler på posteringer knyttet til uregelmæssig gennemførelse af handlingskæder 218
10.3. Specielle posteringstyper knyttet til skattelovgivningen 222
10.4. Eksempler på særlige krav til kontoplan og bogføring begrundet i
juridisk dokumentation 223
10.5. Eksempler på værdiregulering af aktiver og passiver 224

Kapitel 11 - Regnskabslærens rammer og videre perspektiv 227
11.1. Bogføringsloven som ramme om virksomhedens bogføring 227
11.2. Årsregnskabsloven som ramme om virksomhedens bogføring 228
11.3. Brugen af it-teknologi som ramme om virksomhedens bogføring
og regnskab 230
11.4. Virksomhedens regnskab som en del af en større helhed 233

Appendiks A - Bogføringsloven 235

Appendiks B - Årsregnskabsloven 243

Stikordsregister 245


Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.