Skattemæssige afskrivninger | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Skattemæssige afskrivninger

- tekstdel

SKATTEMÆSSIGE AFSKRIVNINGER - TEKSTDEL er en detaljeret og opdateret gennemgang af den gældende afskrivningslov. Der fokuseres ikke kun på selve reglerne, men også på deres konsekvenser, således fx samspillet mellem genvundne afskrivninger og ejendomsavancebeskatningsloven. Bogen behandler også afskrivninger med hjemmel i lignings- og...

Read more

SKATTEMÆSSIGE AFSKRIVNINGER - TEKSTDEL er en detaljeret og opdateret gennemgang af den gældende afskrivningslov. Der fokuseres ikke kun på selve reglerne, men også på deres konsekvenser, således fx samspillet mellem genvundne afskrivninger og ejendomsavancebeskatningsloven. Bogen behandler også afskrivninger med hjemmel i lignings- og statsskatteloven samt afskrivninger i specielle situationer, eksempelvis ved indtræden af skattepligt og i dødsboer, sambeskatning, omdannelse og fusion m.v. Tillige behandles blandt andet reglerne om etablerings- og iværksætterkonti samt beskatning af gæld i fast ejendom.

Bogen er skrevet med henblik på undervisningen ved HD-studiet i regnskab og økonomistyring på CBS. Den vil dog også være af interesse for praktikere som fx advokater, revisorer, ansatte i regnskabsafdelinger i større virksomheder samt ansatte i Skattestyrelsen.

Foruden denne bog er udgivet Skattemæssige afskrivninger - skemadel, der består af oversigter og taleksempler, som der henvises til i bogen. Skemadelen vil foruden at uddybe denne bogs problemstillinger kunne anvendes som opslagsbog i forbindelse med rådgivning og løsning af konkrete problemer.

Bogens forfattere er begge ansat som eksterne lektorer på CBS ved Institut for Regnskab.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
7. Edition (2020), 
282 pages
Price
430,-
ISBN 9788759335987
E-bog (VitalSource Bookshelf)
7. Edition (2020), 
282 pages
Price
340,-
ISBN 9788759336403

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord 13

1. Indledning 15
   1.1 Begrebet afskrivninger 15
   1.2 Den økonomiske betydning af afskrivninger 17
   1.3 Lovgrundlag og afskrivningsmetoder 18
   1.4 Generelle betingelser for afskrivning 24
   1.5 Opgørelse af afskrivningsgrundlaget 28

2. Afskrivning på driftsmidler og skibe 31
   2.1 Fælles bestemmelser for driftsmidler og skibe 31
   2.2 Udelukkende erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe 37
   2.3 Delvis erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe 52

3. Bygninger og installationer 55
   3.1 Indledning 55
   3.2 Betingelser for afskrivning på bygninger og installationer 58
   3.3 Afgrænsning af bygninger fra installationer 63
   3.4 Afgrænsning af bygning/installation fra driftsmiddel/inventar 65
   3.5 Afskrivningsberettigede bygninger 67
   3.6 Accessoriske bygninger, anlæg m.v. 71
   3.7 Installationer i fuldt afskrivningsberettigede bygninger 75
   3.8 Bygninger med blandet benyttelse 77
   3.9 Installationer i delvis afskrivningsberettigede bygninger 83
   3.10 Installationer i ikke-afskrivningsberettigede bygninger, men erhvervsmæssigt anvendte bygninger 86
   3.11 Installationer i beboelsesejendomme 87
   3.12 Afskrivningsgrundlag og -procenter 88
   3.13 Afskrivningsprocenter 96
   3.14 Overgangsbestemmelser for afskrivningsprocenter 98
   3.15 Straksfradrag - ombygning og forbedring 99
   3.16 Nedrivningsfradrag 113
   3.17 Skade på bygninger og installationer 119
   3.18 Forsikrings- eller erstatningssum 120
   3.19 Bygninger på lejet grund 125
   3.20 Bygninger med nedrivningsklausuler m.v. 129
   3.21 Bygninger med hjemfaldspligt 130
   3.22 Drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter 134
   3.23 Genvundne afskrivninger 135

4. Forskudsafskrivninger 157
   4.1 Indledning 157
   4.2 Aktiver, der kan forskudsafskrives 158
   4.3 Betingelserne for forskudsafskrivning 159
   4.4 Hvornår kan der forskudsafskrives? 160
   4.5 Levering af aktivet 161
   4.6 Manglende eller delvis levering 161

5. Afskrivningslovens kapitel 5 163
   5.1 Substansforbrug - AL § 38 163
   5.2 Udgifter til ombygning, forbedring eller indretning af lejede lokaler, der anvendes erhvervsmæssigt til andet end beboelse - AL § 39 165
   5.3 Afskrivning på goodwill og andre immaterielle aktiver m.v. - AL §§ 40 og 41 169
   5.4 Straksfradrag vedrørende knowhow og patentrettigheder i tilknytning til den skattepligtiges erhverv - AL § 41 173
   5.5 Afskrivning på udgifter til anskaffelse af kvoter m.v. - AL §§ 40 A-D 174
   5.6 Udgifter til ombygning og forbedring i landbrugsejendomme af værelser, der anvendes til udlejning til turister - AL § 42 177
   5.7 Virksomheders tilslutning til offentligt eller privat ejede anlæg - AL § 43 178
   5.8 Den skattemæssige behandling af visse i AL § 44 nærmere opregnede tilskud 180
   5.9 Kunstnerisk udsmykning indføjet i eller i tilknytning til visse erhvervsejendomme - AL § 44 A 180
   5.10 Kunstnerisk udsmykning ophængt eller opstillet i visse erhvervsbygninger - AL § 44 B 185
   5.11 Salg af kontrakter - AL § 44 C 188

6. Afskrivninger i ligningsloven og statsskatteloven 191
   6.1 Forsøgs- og forskningsudgifter LL § 8 B, stk1 191
   6.2 Udgifter til efterforskning af råstoffer LL § 8, stk2 193
   6.3 Rationaliseringsudgifter praksis i henhold til SL § 6, litra a 194
   6.4 Udgifter af helt specifik art med hjemmel i henhold til SL § 6, litra a 195

7. Beskatning af fast ejendom, herunder samspillet mellem ejendomsavance og genvundne afskrivninger 197
   7.1 Indledning 197
   7.2 Næringsbeskatning eller beskatning efter EBL 198
   7.3 Beskatning efter EBL 200
   7.4 Samspillet mellem ejendomsavancebeskatningsloven og genvundne afskrivninger 215

8. Beskatning af gæld 219
   8.1 Indledning 219
   8.2 Selskaber 219
   8.3 Lån i fast ejendom 222
   8.4 Personer 226
   8.5 Låneomkostninger 229
   8.6 Kurstabsfradrag ved omlægning af et kontantlån 232

9. Afskrivninger m.v. i specielle situationer 235
   9.1 Indtræden og ophør af skattepligt 235
   9.2 Afskrivninger ved omdannelse, fusion m.v. 242
   9.3 Konkursboer 245
   9.4 Dødsboer 249
   9.5 Efterfølgende af- og nedskrivninger 258
   9.6 Afskrivning ved ind- og udtræden af koncernforbindelse (sambeskatning) 260

10 Investeringsfond, etableringskonto og iværksætterkonto 263
   10.1 Henlæggelse til investeringsfond 263
   10.2 Etableringskonto 264
   10.3 Iværksætterkonto 273

Indeks 277

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.