Videnskabelse på universitetet | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Videnskabelse på universitetet

Veje til integration af forskning og undervisning

Forskningsbaseret undervisning er universitetets DNA, men det er ikke selvindlysende for studerende og undervisere, hvad det indebærer i praksis, eller hvordan det bidrager til videnskabelsen.

Denne bog undersøger styrker ved og udfordringer med at integrere forskning og undervisning i praksis. Vi tematiserer diversiteten i forståelser af forskning...

Read more

Forskningsbaseret undervisning er universitetets DNA, men det er ikke selvindlysende for studerende og undervisere, hvad det indebærer i praksis, eller hvordan det bidrager til videnskabelsen.

Denne bog undersøger styrker ved og udfordringer med at integrere forskning og undervisning i praksis. Vi tematiserer diversiteten i forståelser af forskning og undervisning og introducerer centrale forståelser af hvordan de kan spille sammen. Vi demonstrerer gennem eksempler på forskningsintegration i undervisning i praksis i undervisning på 1. semester, på store hold, i vejledningsforløb, på færdighedsorienterede kurser, i projekter hvor studerende og forskere er partnere, i tilrettelæggelse af uddannelser og talentudviklingsprojekter m.m. de muligheder og udfordringer, der er forbundet med at integrere forskning og undervisning.

En hovedpointe er, at diversiteten i forståelser og praksisser både er et vilkår og en nødvendighed. Forskningens relevans i og relation til undervisning skal derfor til stadighed etableres, artikuleres samt motiveres, kvalificeres og faciliteres.

I en forandret universitetsverden er der brug for nye måder at bringe undervisning og forskning sammen på, og derfor bidrager bogen med bud på nye veje til fælles videnskabelse, integration og inspiration til både undervisere og studerende.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2018), 
241 pages
Price
275,-
ISBN 9788759330470
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2018), 
241 pages
Price
208,-
ISBN 9788759331682

Aditional information

Forord 11

1. Integration af forskning og undervisning - udfordringer og muligheder for fælles videnskabelse 13
Tine Damsholt, Hanne Nexø Jensen og Camilla Østerberg Rump
Hvorfor integration af forskning og undervisning? 15
Fælles forståelsesramme og lidt om forskningsfeltet, vi skriver os ind i 17
Diversitet og fremtidens udfordringer 22
Om bogens bidrag 24
Litteratur 28

2. "Det gør en kæmpe forskel for mig, at nogen skal bruge det, jeg laver" - studerendes motivationer og udfordringer ved integration af forskning og undervisning 31
Tine Damsholt og Marie Sandberg
De studerendes motivationer og rationaler 32
Diskussion 50
Litteratur 55

Inspiration 1
"Etnoraids" - intensivt og kollektivt feltarbejde og videnskabelse på store hold 57

3. De frække spørgsmål, den gode investering eller noget, der passer ad helvedes til - underviseres perspektiver på forsknings-undervisnings-integration 59
Tine Damsholt og Marie Sandberg
Adskillelsesrationalet - forskning og undervisning er kvalitativt forskellige og adskilt i praksis 66
Helhedsrationalet - forskning og undervisning flyder sammen i én praksis 69
Investorrationalet - mål-middel-relation mellem forskning og undervisning 71
Diskussion af FUI i praksis - udfordringer og dilemmaer 76
Integration af undervisning og forskning - forskellige veje at gå 88
Litteratur 90
Appendiks 3.1. Oversigt over de citerede underviseres fag 93

Inspiration 2
Europa i verden 95

4. Om at snige forskning ind i undervisningen på færdighedsorienterede kurser 97
Pernille Gøtz
Lærebogsstyret undervisning 99
Tilegnelse af færdigheder er en barriere, der skal overvindes 102
Måder at integrere forskning på i færdighedsorienterede kurser 108
Mere omfattende integration er en mulighed 110
Afslutning 111
Litteratur 112

Inspiration 3
FUI i færdighedsorienterede fag i praksis 115

5. Grøn er ikke bare grøn - undervisningsbaseret forskning på første studieår 121
Dorte Christiansen Elmeskov og Camilla Østerberg Rump
De studerendes forestillinger om forskning i deres uddannelse, motivation for og forventninger til uddannelsen 124
Sammenhænge på tværs af det kvalitative materiale 128
De studerendes oplevelser af farveregistreringsprojektet 132
Undervisernes intentioner med og refleksioner over projektet 135
Diskussion 140
Afslutning 143
Litteratur 144

Inspiration 4
Landskabsarkitektur - farveregistreringsprojektet 147

6. Evaluering af FUI - om underviser- og studenterperspektiver på forsknings-undervisnings-integration 149
Camilla Østerberg Rump og Dorte Christiansen Elmeskov
Udvikling af spørgeskemaet 151
Hvad vi gjorde 153
Diskussion af forløbene på Landskabsarkitektur og Biokemi 159
Sammenhænge mellem spørgeskemaet og midtvejsevalueringen på Landskabsarkitektur 164
Afslutning 168
Litteratur 170
Appendiks 6.1. Værdier for besvarelser af spørgeskemaet 172

Inspiration 5
Biokemi - proteinvidenskab og enzymteknologi 175

7. Integration af forskning og undervisning gennem talentudvikling 177
Tine Ravnsted-Larsen Reeh
To praktiske udfordringer og en teoretisk model 177
Om talent som potentiale og forskning som proces 178
Tre konkrete eksempler 182
Udfordringer undervejs i eksperimentet 187
Gevinster ved forsøgene 190
Afslutning 191
Litteratur 192

Inspiration 6
Talentforløb - forskningsnær undervisning om "Kirke- og teologihistorie i oplysningstidens Danmark-Norge" 195

8. Klyngevejledning som bindeled mellem forskning og undervisning 197
Hanne Nexø Jensen
Klyngevejledning i praksis 201
Forsknings-undervisnings-integration via klyngevejledning? 208
Afslutning 211
Litteratur 213

Inspiration 7
Skriveøvelser i bachelorprojektklynger med jurastuderende 217
Werner Schäfke

9. Tidsskrift for studerendes forskningspublikationer - et middel til forskningsbaseret undervisning 223
Sebastian Horst
Hvorfor tidsskrifter for studerendes forskning? 223
Opstart 225
Implementering 226
Refleksioner over erfaringerne 228
Afslutning og anbefalinger 231
Litteratur 232

Inspiration 8
Studerende som medproducenter af publikation med oversættelse og analyse af seks persiske noveller 233

Forfatterprofiler 235

Indeks 239

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.