Økonomisk styring i kommunerne | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Økonomisk styring i kommunerne

Økonomisk styring i kommunerne er en lærebog til professionsuddannelserne, der beskriver styringens drivkræfter i kommunerne ud fra forskellige perspektiver. Bogen belyser kommunernes rolle og placering i den samfundsøkonomiske kontekst med stramme udgiftsrammer – herunder hvordan disse rammer og vilkår skaber en række dilemmaer, når der skal...

Read more

Økonomisk styring i kommunerne er en lærebog til professionsuddannelserne, der beskriver styringens drivkræfter i kommunerne ud fra forskellige perspektiver. Bogen belyser kommunernes rolle og placering i den samfundsøkonomiske kontekst med stramme udgiftsrammer – herunder hvordan disse rammer og vilkår skaber en række dilemmaer, når der skal vælges styringsværktøjer i den offentlige sektor. Bogen redegør for finansieringen af kommunerne, herunder samspillet mellem finanspolitikken og kommunernes budgetter.

Bogen sætter fokus på, hvordan de kommunale bevillingsregler og budgetadfærdsteorier – som fx New Public Management – påvirker styringen, og hvordan målstyring og kommunale budgetmodeller kommer i anvendelse, når det kommunale budget skal lægges.

Endvidere behandler bogen de styringsteknologier, der kommer i spil, når kommunernes økonomi begrænses af budgetloven og udgiftslofter. Der redegøres for anvendelse af udlicitering, demografimodeller, resultat- og kontraktstyring, budgetanalyser, innovations- og kvalitetsstyring, benchmarking og nøgletal samt generelle økonomistyringsprincipper. Bogen indeholder en række praktiske eksempler, bl.a. metode ved budgetlægning på beskæftigelsesområdet.

Bogens formål er at give et bredt indblik i kommunernes økonomistyring og en viden om, hvad der aktuelt bevæger sig i den kommunale styring.

4. udgave er opdateret med de nyeste tal. Desuden er kapitlerne 1-6 blevet revideret med de nyeste tendenser og udviklinger.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
4. Edition (2023), 
393 pages
Price
490,-
ISBN 9788759341742
E-bog (VitalSource Bookshelf)
4. Edition (2023), 
393 pages
Price
441,-
ISBN 9788759343203

Aditional information

Forord 11

KAPITEL 1
Introduktion til den offentlige sektors styringsproblemer 13
   1.1. Den offentlige sektors udvikling 13
   1.2. Kommunale opgaver og finansieringsansvar 17
   1.3. Den offentlige sektor og legitimitet 25
   1.4. Dilemmaer i styringen af den offentlige sektor 29
   1.5. Udfordringer for velfærdssamfundet 36
   1.6. Styringsmæssige udfordringer for kommunerne 39

KAPITEL 2
Finanspolitik og finanslovsarbejde 43
   2.1. Vilkår for styring 43
   2.2. Finanspolitik som styring 46
   2.3. Finanspolitikkens rammebetingelser 53
   2.4. Hvad skal finanspolitikken tage højde for? 59
   2.5. Finanspolitikkens udfordringer 62
   2.6. Det kommunale selvstyre og finanspolitikken 65

KAPITEL 3
Budgetloven 73
   3.1. Budgetloven som økonomisk ramme for finanspolitikken 73
   3.2. Budgetlovens udgiftslofter 80
   3.3. Budgetlovens målstyring 83
   3.4. Budgetloven og sanktioner 88
   3.5. Det Økonomiske Råd som vagthund 91
   3.6. Ansvarlighed og forsigtighedsprincippet 92

KAPITEL 4
Statens økonomiske styring af kommunerne 99
   4.1. Økonomiaftalen 99
   4.2. Hensyn i det økonomiske samarbejde mellem staten og kommunerne 104
   4.3. Principper for budgetsamarbejdet mellem staten og kommunerne 108
   4.4. Bloktilskud og kommunale tilskud 111
   4.5. DUT og budgetgaranti 115
   4.6. Kommuneskat og statslig refusion 117
   4.7. Perspektiver for den økonomiske styring af kommunerne 121

KAPITEL 5
Decentralisering og styring i kommunerne 129
   5.1. New Public Management 129
   5.2. Økonomisk rammestyring i kommunerne 137
   5.3. Målstyring i kommunerne 140
   5.4. Klare principper for styring af og i kommunerne 146
   5.5. Det teoretiske perspektiv på styring af decentral opgavevaretagelse 150
   5.6. Er styringen fortsat drevet af New Public Management? 156

KAPITEL 6
Styring af det kommunale budget 163
   6.1. Årshjul for det kommunale budget 163
   6.2. Budgetlægning på indtægtsområdet 170
   6.3. Kommunale bevillingsregler 172
   6.4. Budgetmodeller ved budgetlægning 179
   6.5. Beregning af budgetposter og budgetopfølgning 185
   6.6. Økonomisk råderum i budgettet 189

KAPITEL 7
Målstyring i budgettet 197
   7.1. Hvad er målstyring? 197
   7.2. Hvad kræves der for at være en målstyret organisation? 199
   7.3. Målstyringen i budgettet 203
   7.4. Når mål formuleres 207
   7.5. Valg mellem drifts- og udviklingsmål 210
   7.6. Målhierarki 214
   7.7. Målstyring, evidens og Balanced Scorecard? 218

KAPITEL 8
Styr på budgettet 227
   8.1. Teorier om budgetadfærd 227
   8.2. Bedst og billigst 232
   8.3. Fordele og ulemper ved udlicitering 236
   8.4. BUM 241
   8.5. Styringsteknologier i den decentrale økonomistyring 244
   8.6. Effektive decentrale enheder 248

KAPITEL 9
Kontrakter som resultatstyring 253
   9.1. Hvad kan resultatkontrakter? 253
   9.2. Styringselementer i en kontrakt 257
   9.3. Kontrakt for plejecenteret Solskinshaven – rammer, ansvar og kompetencer 262
   9.4. Kontrakt for plejecenteret Solskinshaven – kravspecifikation og mål 265
   9.5. Kontrakt for plejecenteret Solskinshaven – økonomiske mål og resultatkrav 268
   9.6. Fordele og ulemper i kontraktstyring 271

KAPITEL 10
Demografisk udgiftspres og innovationsløsninger 275
   10.1. Hvordan laves en befolkningsprognose? 275
   10.2. Hvad siger befolkningsprognosen? 280
   10.3. Demografisk beregnet udgiftsvækst på dagtilbudsområdet 285
   10.4. Merudgiftspres på ældreområdet 288
   10.5. Budgetreduktion ved brug af innovation og mestringsstrategier 291
   10.6. Digitalisering 294

KAPITEL 11
Benchmarking og effektivisering 297
   11.1. Hvor kommer tallene fra? 297
   11.2. Nøgletal 299
   11.3. Benchmarking 303
   11.4. Effektivitet kontra produktivitet 308
   11.5. Analysemetoder 311
   11.6. Indhold i en budgetanalyse 315

KAPITEL 12
Kvalitativ styring 321
   12.1. Blød styring som alternativ til den hårde budgetstyring 321
   12.2. Styring af kvalitet 324
   12.3. Virksomhedsplanen 328
   12.4. Udviklingsplan og folkeskolens kvalitetsrapport 332
   12.5. Bruger- og borgerundersøgelser 335
   12.6. Brug af business cases i den kvalitative styring 339

KAPITEL 13
God økonomistyring i beskæftigelsesindsatsen 345
   13.1. Fra statslig til kommunal styring af den aktive beskæftigelsesindsats 345
   13.2. Ændret styringsfokus i beskæftigelsesindsatsen 347
   13.3. Flexicurity-systemet og politisk styring 352
   13.4. Organisation og styringssystemer i beskæftigelsesindsatsen 356
   13.5. Økonomisk styring og budgetlægning i beskæftigelsesindsatsen 362
   13.6. Lean som effektiviseringsinstrument 370

KAPITEL 14
Hvilke overvejelser lå i Strukturkommissionen om ny kommunalstruktur? 375
   14.1. Hvorfor en Strukturkommission? 375
   14.2. Strukturreformen i 2007 376
   14.3. Strukturkommissionens analyser 377
   14.4. Strukturkommissionens vurderinger 379
   14.5. Strukturkommissionens modeller 380
   14.6. Var strukturreformen en spareøvelse? 382

Litteraturliste 385

Indeks 391

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.