Samtaler med børn og unge | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Samtaler med børn og unge

Inddragelse, kommunikation og metoder

Øyvind Kvello

Samtaler med børn og unge er en forskningsbaseret og bredt funderet grundbog om forskellige aspekter af samtaler med sårbare og udsatte børn. Bogen handler blandt andet om børn som subjekter og deres rettigheder reguleret via konventioner og lovgivning, om relationsarbejde, spørgeskemaer og de praktiske rammer for samtaler, om de konsekvenser, som...

Læs mere

Samtaler med børn og unge er en forskningsbaseret og bredt funderet grundbog om forskellige aspekter af samtaler med sårbare og udsatte børn. Bogen handler blandt andet om børn som subjekter og deres rettigheder reguleret via konventioner og lovgivning, om relationsarbejde, spørgeskemaer og de praktiske rammer for samtaler, om de konsekvenser, som traumer har for psykosocial funktionsevne og hukommelse, samt om indholdet og virkningen af arrangerede afhøringer.

I bogens tre dele besvares blandt andet følgende spørgsmål: Hvad handler inddragelse om, og hvordan sikrer professionelle, at børn og unge bliver aktører i deres eget liv? Hvordan kan professionelle fremme deres kommunikationsevner til at skabe gode samtaler med børn og unge? Hvad er kernen i og hvad skaber vendepunkter i forandringssamtaler og bearbejdningssamtaler? Hvordan skaber man en god relation til børn og unge, så fortrolighed kan vokse? Bliver børn og unge re-traumatiserede ved at tale om traumer, de har oplevet? Hvad er indholdet og effekten af afdækkende samtaler og tilrettelagte interviews med børn og unge?

Bogen er skrevet til alle fagpersoner, der kommer i kontakt med børn og unge, som er udsatte, eller som har konkrete udfordringer. Det er særligt relevant inden for studier som psykologi, (special)pædagogik og socialt arbejde, samt en række videre- og kandidatuddannelser, for eksempel psykosocialt arbejde med børn, sundhedspleje og kurser på Politiskolen.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Hardcover)
1. udgave (2024), 
314 sider
Vejl. Pris
400,-
ISBN 9788759340806
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2024), 
314 sider
Vejl. Pris
360,-
ISBN 9788759344576

Yderligere information

Forfatterens forord 9

Dansk forord ved Sarah Alminde og Hanne Warming 11

Læsevejledning: ordvalg og brug af tegn 13

Figuroversigt 15

DEL 1. INTRODUKTION – INDDRAGELSE AF BØRN

Introduktion 19

KAPITEL 1
Indholdet i begrebet inddragelse
21
Fra borger- og brugerinddragelse til børneinddragelse eller samskabelse 23
Inddragelse på individ- og systemniveau 24
Et indholds- og procesperspektiv 25
Konkretiseringer af begrebet inddragelse 25
Etiske overvejelser om børns inddragelse 27
Barnets tarv 29
Er inddragelse blevet et tomt plusord? 31
Barnets perspektiv versus et børneperspektiv 31
Forskning i og tilsynsvurderinger af børns inddragelse 32
Sammenfatning 34

DEL 2. REFLEKSIONER OVER ROLLEN SOM PROFESSIONEL SAMTALEPARTNER SAMT KORT INDFØRING I KOMMUNIKATIONSVIDENSKAB

KAPITEL 2
Vigtige overvejelser som professionel samtalepartner 43
Problemorienteret eller løsningsfokuseret tilgang til udfordringer? 45
Fokus på fortid, nutid eller fremtid? 50
Skabes forandringer i, mellem eller efter samtalerne? 52
Grad af refleksion, handlekraft og myndighed 53
Arbejdsalliancer 55
Ikke-vidende position 65
Parallelprocesser 66
Overføring og modoverføring 67
At blive privat for at skabe nærhed 68
Definition af begreberne konsultation, coaching, supervision, rådgivning og psykoterapi 69
Sammenfatning 72

KAPITEL 3
Gode rammer for samtaler 73
Samtalested 75
Afklaring af formålet med samtalerne 76
Støttepersoners deltagelse i samtaler 77
Loyalitetstrusler 78
Motiver for at komme til samtale 79
McLeods metaforer for samtalepositioner 82
Palo Alto-traditionens beskrivelse af samtalepositioner 84
Modstand og vægring mod at svare 84
Sammenfatning 85

KAPITEL 4
Indføring i kommunikationsteori 87

Definition af begreberne rollebestemt professionel versus personlig professionel 89
Transaktionsmodellen for kommunikation 89
Metakommunikation 90
Kongruens, inkongruens og dobbeltkommunikation 91
Kommunikationsprincipper udviklet i Marte Meo og International Child Development Programme (ICDP) 92
Nonverbal kommunikation 94
Dialogrytme 94
Spejling og affektiv afstemning 94
En sokratisk samtalestil 97
Spørgsmål, som kan fremkalde modstand og ubehag, men også forandring 97
Vendepunkter, “nu-øjeblikke” og “mødeøjeblikke” 103
Præmatur lukning af temaer 103
Mentalisering 103
Tankefælder 107
Medfølelse og sekundær traumatisering 109
Sammenfatning 110

DEL 3. BØRNS SAMTALEKOMPETENCER SAMT METODER OG VÆRKTØJER TIL SAMTALER MED BØRN

KAPITEL 5
Centrale udviklingstemaer hos børn med betydning for deres samtalekompetence 117
Et vigtigt skel i samtalekompetence ved seksårsalderen 119
Børns forståelse af ordlyd, størrelser, tid og proportioner 123
Om at lyve 124
Besvarelse af nonsensspørgsmål 128
Udpegning af uskyldige 128
Tidsforskydninger 129
Gentagelse af spørgsmål og flere samtaler om samme hændelse 130
Sondring mellem hændelser, som gentages 133
Central versus perifer information 134
Børns overoptimisme 134
Sammenfatning 135

KAPITEL 6
Forskellige spørgsmålstyper og deres virkninger 137

Spørgsmål, som inviterer til samtaler 139
Åbne spørgsmål og brug af ledetråde 139
Fokuserede spørgsmål 142
Lukkede spørgsmål 144
Multiple choice-spørgsmål 144
Ja/nej-spørgsmål 145
Ledende spørgsmål 147
Vildledende spørgsmål 147
Suggestive spørgsmål 149
Karl Tomms fire hovedtyper af spørgsmål 152
Sammenfatning 162

KAPITEL 7
Samtalemetoder 165
Facilitering 167
Parafrasering 167
Mirakelspørgsmål 170
Om at give sig selv gode råd 176
Anvendelse af eksternalisering 177
Motiverende interview 180
Forandring af socialt attributionsmønster 185
Sammenfatning 187

KAPITEL 8
Kommunikationsstøttende værktøjer 189
Brug af hjælpemidler i samtaler 191
Brug af skala 207
At gætte på underteksten i budskaberne 214
“Mind-brain scanning” 214
Sammenfatning 214

KAPITEL 9
Videoafhøringer og brug af samtaleguider 215
Europarådets regulering af videoafhøringer 217
Behov for oplæring i de specifikke metoder 217
Mange samtaleguider 217
Opbygning af samtaleguider for videoafhøringer 218
Skift mellem brug af sanser 221
For lidt brug af åbne spørgsmål 222
Hensigtsmæssig anvendelse af samtaleguider 223
Kvaliteten af en række samtaleguider 223
Forståelse af børns svar i videoafhøringer 224
Sammenfatning 225

Referencer 227

APPENDIKS
Regler om inddragelse af børn og unge 283
1. Generelt om regler om børn og unges inddragelse 283
2. Overordnede regler – grundloven, konventioner mv 284
3. Generelle forvaltningsretlige regler om medvirken i sager i den offentlige forvaltning 286
4. Familieretlige regler 287
5. Regler om foranstaltninger over for udsatte børn og unge 290
6. Regler om pasning af børn i børnehaver, fritidshjem, dagpleje mv 301
7. Regler om undervisning 302
8. Sundhedslovgivning 309

Stikordsregister 313

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.