Projektledelse i politisk styrede organisationer | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Projektledelse i politisk styrede organisationer

Projekter i politisk styrede organisationer er ofte styret af helt andre forhold end dem, man finder i traditionel projektledelse.

I politisk styrede organisationer er afvigelser og uforudsigelighed hverdag, aktørerne fylder langt mere end i traditionelle projekter, magtkampe er udbredte, og man kan ikke altid vælge de mest effektive løsninger,...

Læs mere

Projekter i politisk styrede organisationer er ofte styret af helt andre forhold end dem, man finder i traditionel projektledelse.

I politisk styrede organisationer er afvigelser og uforudsigelighed hverdag, aktørerne fylder langt mere end i traditionelle projekter, magtkampe er udbredte, og man kan ikke altid vælge de mest effektive løsninger, men må vælge dem, der kan vinde tilslutning. Projektlederen må derfor både have kendskab til projektledelsesmetoder og kunne forstå og anvende de særlige spilleregler i politisk styrede organisationer.

Projektledelse i politisk styrede organisationer giver en introduktion til de vigtigste projektredskaber såvel som til en række underliggende faktorer som strategi, magt, beslutningstagning og forandring. Læseren bliver dermed klædt på til at agere kompetent og reflekteret i den politiske kontekst. Bogen kommer omkring væsentlige emner, inklusive målsætning, projekt-, tids- og økonomistyring, samspillet med organisationen og håndtering af projektets aktører.

Projektlederrollen i politisk styrede organisationer kan varetages af formelle linjeledere såvel som af personer, som er udpeget til at være projektledere. Derfor henvender bogen sig både til projektledere, der skal stå for operationaliseringen af projekterne, og til ledere, der har ansvar for projekter.

I denne 2. reviderede udgave af Projektledelse i politisk styrede organisationer er et nyt kapitel om praktisk anvendelse af digital projektledelse samt foretaget opdateringer i forhold til forståelse af styringsrationaler og anvendt vidensdeling.

 

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
2. udgave (2021), 
276 sider
Vejl. Pris
350,-
ISBN 9788759339343
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. udgave (2021), 
276 sider
Vejl. Pris
314,-
ISBN 9788759339671

Yderligere information

Figurer 9

Forord til 2. reviderede udgave 13

Indledning · Projektledelse i politisk styrede organisationer 15
    Tilpasset projektledelse 16
    Bogens opbygning: de tre hjørnesten 21

Del 1 · Projekter i forandring 29

1 · At forstå projekter 31
    Projektet – hvornår er et projekt et projekt? 31
    Forståelse af projektets hjørnesten 33
    Projekttyper 35
    Opsamling 39

2 · Projekters forandrende kraft 41
    Traditionel projektledelse    41
    Refleksiv projektledelse 42
    Organisatorisk forandring 44
    Anerkendende forandring i projekter 48
    Målrationel forandring i projekter 49
    Lærende forandring i projekter 51
    Opsamling 54

Del 2 · Projektets kvalitet 57

3 · Strategier 59
    Strategi og projektledelse 59
    Sammenhængen mellem strategi og projektledelse 62
    Forskellige blikke på strategi 65
       Det lineære perspektiv     66
       Det adaptive perspektiv     66
       Det fortolkende perspektiv 69
    Værdier og narrativer i strategiarbejde 70
       Værdier i projekter 71
       Narrativ projektledelse 74
    Ændringsstrategier i projektledelse 79
       Den forståelsesmæssige ramme for ændringsstrategierne 80
       Den teknisk-rationelle ændringsstrategi i projekter 81
       Den humanistiske ændringsstrategi i projekter 82
       Den politiske ændringsstrategi i projekter 84
       Den eksplorative ændringsstrategi i projekter 85
       Ændringsstrategiernes syntese 86
    Opsamling 87

4 · Magt og beslutninger i projekter 89
    Forskellige magtformer 90
       Den direkte magt 91
       Den indirekte magt 92
       Den bevidsthedskontrollerende magt 93
       Den institutionelle magt 95
       Den diskursive magt 96
      Magt i garbage can-miljøer 97
    Beslutninger – magtens ansigt     97
       De analytiske beslutningsmodeller   98
       De politiske beslutningsmodeller    104
       De anarkiske beslutningsmodeller 107
    Opsamling 112

5 · Projektets kvalitet i praksis 113
    Før målhierarkiet 113
    Målhierarkiet 115
    Evalueringer og opstilling af evalueringsprogrammer 119
    Opsamling 126

Del 3 · Projektets aktører 129

6 · Relationer mellem organisation og aktører 131
    Organisatoriske komponenter som grundlag for aktørernes indsats 131
    Organisatorisk parathed som forudsætning for projekter 134
    Spændingsfelter mellem drifts- og projektorganisation   137
    Konkurrerende projekter 140
    Det komplekse aktørfelt    141
    Projektansattes særlige rolle i projekter 145
    Projektlederens roller 147
    Forudsætningsskabende faktorer for ledelse i projekter 150
    Oplevelsesledelse i praksis 156
    Professionelle miljøer i samspil med andre organiseringsformer 157
       Den simple form 160
       Maskinbureaukratiet 160
       Fagbureaukratiet 160
       Adhocratiet 164
       Den divisionaliserede form 164
       Mintzberg samlet 165
    Opsamling 166

7 · Teamorganisering i projekter 167
    Forudsætninger for god teamledelse 167
    Teamet som ramme for samarbejde, læring og udvikling 170
    Projektteamet i praksis 174
    Forming-fasen     175
       Belbins ni teamroller 176
       Adizes’ fire teamroller 177
       Myers-Briggs’ typeindikatorer (MBTI) 178
    Storming-fasen    179
    Norming-fasen    182
    Performing-fasen    183
    Adjourning-fasen    185
    Opsamling 186

8 · Interessenter 187
    Interessentanalyse og -håndtering 188
    Interessenters reaktioner på forandring 197
    Interessenters roller i projektets organisering 199
    Opsamling 201

9 · Strategisk kommunikation om og i projektet 203
    Nogle grundlæggende kommunikationsaspekter 204
    Retoriske nedslag 209
    Kommunikationsplan 210
    Opsamling 211

10 · Virtuel/digital projektledelse 213
    Fordele og ulemper ved digital projektledelse 214
    Løsnings- og handlemuligheder for at skabe effektivitet i digitaliseret projektledelse i politisk styrede
       organisationer 216
    Virtuel projektledelse og betydningen for projektets aktører 218
       Deltagerforudsætninger 219
       Projekttemaer 221
    Digitale redskaber anvendt 222
    Understøttende aktiviteter 223
    Opsamling 223

Del 4 · Projektets tidsanvendelse 225

11 · Tidsplanlægning og risikostyring 227
    Gantt-skemaer 228
    Milepælsplanlægning 232
    Tidsestimering    234
    Risici og usikkerheder 235
    SWOT-analyse 238
    Risikoanalyse 241
    Opsamling 243

12 · Projektets økonomistyring 245
    Økonomistyringens overordnede styringsformål og sammenhæng med projektledelse 246
    Økonomistyring i praksis 250
       Fremskaffelse af ressourcer 250
       Fordeling af ressourcer 251
       Håndtering af økonomistyring i relation til indtrufne ændringer 251
    Budgettet 253
       To måder at lægge budget på i projekter 254
       Budgetopfølgning 256
       Omkostninger 257
    Regnskabet 261
    Opsamling 265

Huskeliste til god projektledelse 267

Litteraturliste 269

Indeks 275


Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.