Resonans i organisationer | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Resonans i organisationer

Ledelse, trivsel og læring

Lone Hersted (red.) and Søren Frimann (red.)

Den tyske sociolog, Hartmut Rosa, er kendt for sin resonanstænkning. Resonans giver os liv, glæde og mening med tilværelsen og kan styrke vores følelse af at høre til i verden. Rosa påpeger, at vi kan opleve resonans i kærlighedslivet, familielivet, i venskaber, på arbejdspladser, gennem frivilligt arbejde, i mødet med kunsten og, for nogles...

Read more

Den tyske sociolog, Hartmut Rosa, er kendt for sin resonanstænkning. Resonans giver os liv, glæde og mening med tilværelsen og kan styrke vores følelse af at høre til i verden. Rosa påpeger, at vi kan opleve resonans i kærlighedslivet, familielivet, i venskaber, på arbejdspladser, gennem frivilligt arbejde, i mødet med kunsten og, for nogles vedkommende, endog i religiøse og politiske sammenhænge. Resonansen har dog trange kår i vores fortravlede, senmoderne samfund. Særligt under instrumentelle og konkurrenceprægede forhold har resonansen vanskeligt ved at trives, og der kan melde sig en følelse af fremmedgørelse. Når resonansen udebliver, mistrives vi, da vores relationer til omverdenen bliver afstumpede, hvilket i sidste ende kan føre til isolation, angst, depression og udbrændthed.

Denne antologi diskuterer og perspektiverer Rosas resonanstænkning og dykker ned i aktuelle temaer, der relaterer sig til det organisatoriske liv, ledelse i praksis og de måder, vi indretter os på i det senmoderne samfund.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2023), 
258 pages
Price
300,-
ISBN 9788759341216
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2023), 
258 pages
Price
270,-
ISBN 9788759343326

Reviews

Press

⭐⭐⭐⭐- Pædagogen

Read more
Press

⭐⭐⭐⭐- Pædagogen

Read less

Aditional information

Forord 11
Af Steen Hildebrandt

DEL 1 Baggrund og teoretiske perspektiver

1 Verden i bevægelse 15
Af Søren Frimann og Lone Hersted
Den antropocæne tidsalder og den store acceleration 15
Hartmut Rosas sociologiske teori 18
Mødet med Hartmut Rosas tænkning 20
Hvorfor lige netop Hartmut Rosas tænkning? 23
Intentionen med denne antologi 23
Introduktion til de enkelte kapitler 24
Litteratur 31

2 Fra fremmedgørelse hen imod resonans og trivsel i arbejdslivet 35
Af Lone Hersted og Søren Frimann
Senmodernitet og social acceleration 35
Dynamisk stabilisering 37
Fremmedgørelse 38
Arbejdsliv, organisering og ledelse 45
Produktionen af stress, skyld og inerti 46
Resonans som modvægt til fremmedgørelse 48
Instrumentalisering af resonans i organisationer 49
Hvordan skaber vi mere resonante og livgivende arbejdspladser – uden at havne i resonanssimulation? 50
Deceleration 52
Afrunding 55
Litteratur 57

DEL 2 Resonans i dialogiske processer

3 Resonans i dialogisk baseret ledelsesudvikling 63
Af Charlotte Reimert Munch og Lone Hersted
Kapitlets opbygning 64
Behovet for resonans i organisationer 64
Casen – et ledelsesudviklingsprojekt 67
At skabe rum for resonansfællesskaber 81
Litteratur 81

4 Fra dissonans til resonans – konfliktløsning i organisationer og mennesker imellem 87
Af Reinhard Stelter
Kapitlets opbygning 88
Resonans i forskellige forskningstraditioner og praksiskontekster 88
Fra dissonans til resonans i konfliktsituationen 96
Afrunding 100
Litteratur 101

DEL 3 Resonans i ledelse

5 Resonans i ledelse: at lade sig bevæge for at kunne bevæge 105
Af Karina Solsø
To centrale begreber hos Hartmut Rosa 107
Case: Resonans i offentlig topledelse 108
Stumt eller vibrerende sprog? 112
Organisationer som strømme af samtaler 114
Ledelse som skabelse af og deltagelse i samtalearenaer 115
Konklusion 116
Litteratur 118

6 Fra bæredygtig til væredygtig ledelse med en case fra sundhedssektoren 121
Af Finn Thorbjørn Hansen
Væredygtighed som “eksistentiel resonans” – Hartmut Rosa 124
Rosas resonansteori bygger bro til livs-, værens- og dialogfilosofien 128
Når fænomenet – sagen selv – taler tilbage og “fører samtalen”: en værens- og dialogfilosofisk tilgang 129
Forskel på bære- og væredygtige resonanssamtaler 130
Væredygtig ledelse starter og slutter med en øget forundringssans 131
Litteratur 135

7 Resonant ledelse mellem rationalitet og magi i et accelererende samfund 139
Af Jakob Nørlem
Det accelererende samfund 140
Konteksten for kapitlet: Nationalmuseet 142
Resonanspunktet mellem det kontrollerbare og det ukontrollerbare 144
Dialog om resonanserfaringer mellem det kontrollerbare og det ukontrollerbare 145
Hvordan kan vi forstå resonant ledelse i hverdagen? 149
Resonans og frygt i ledelse 150
Litteratur 156

DEL 4 Arbejdsmiljø, trivsel og resonans

8 Deceleration i et accelererende arbejdsliv 159
Af Hanne Dauer Keller
Verden som aggressionspunkt 160
Resonans 161
Fremmedgørelse 162
Forandrede betingelser for at sundheds- og omsorgsarbejde 163
Udvikling af nye forholde- og handlemåder efter stresssygemelding 165
Rehabilitering af professionelt arbejde 170
Konklusion 172
Litteratur 173

9 Sygeplejerskers arbejdsforhold: et spændingsforhold mellem fremmedgørelse og resonans? 177
Af Louise Møller Pedersen
Introduktion 178
Metode 179
Analyse 179
Resonansen i patientbehandlingen præges af de styringsmæssige rammer 181
“Ikke alt, der kan tælles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan tælles” 182
Sygeplejerskernes altafgørende rolle på hospitalerne 188
Konklusion 190
Litteratur 190

DEL 5 Resonans i lærings- og uddannelseskontekster

10 Universiteter i forandring: reformer, konkurrence, acceleration og mistrivsel – kan vi gøre noget? 195
Af Lone Krogh
Sygdomstegn i universitetsverdenen 196
En samtidsdiagnose? 199
Resonans i forhold til psykisk og fysisk trivsel 200
Organisationsdiagnose: fra velfærdsstatslige til neoliberale markedsstyrede universitetsuddannelser 202
International påvirkning af dansk uddannelsespolitik 205
Udfordrede studie- og arbejdsvilkår for studerende og ansatte 208
Hvordan kan vi skabe mere resonante uddannelses- og arbejdsmiljøer? 210
Opsamling og dilemmaer 212
Litteratur 213

11 Hvornår stopper toget? En undersøgelse af social acceleration og resonans i sansernes domæne 219
Af Julie Borup Jensen
Baggrunden for undersøgelsen 220
Forskningsmetode og empiri 221
Når man falder af toget: et accelereret arbejdsliv 223
Social acceleration og organisationer 224
Social acceleration og menneskelig erfaring 224
Erfaring, kroppen og resonans 225
Hvordan er man en resonant leder af et arbejdsmiljø? 227
Diskussion af Rosas resonansbegreb: fænomenologisk sansning og læring 229
Opsummering og perspektiver 231
Litteratur 232

12 Legende tilgang til undervisning – en vej til resonansforbindelser? 235
Af Helle Marie Skovbjerg og Julie Borup Jensen
Resonansbegrebet hos Rosa 236
Lennons kødelige sociale krop 237
Skovbjergs legepraksisbegreb som realiseringsmulighed 238
Det legende og resonans 247
Litteratur 249

Forfatterpræsentationer 251

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et digitalt pensumeksemplar af denne titel.

Request free e-book

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.