Lederen som aktionsforsker | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Lederen som aktionsforsker

Organisationer bliver mere velfungerende og bæredygtige, når de ansatte inddrages aktivt som kompetente bidragydere i forandringsprocessen. Ledelse handler i dag ikke blot om at bedrive driftsledelse, men i høj grad om at facilitere vellykkede forandringsprocesser.

Lederen som aktionsforsker peger på vigtigheden af dialog, anerkendelse og...

Read more

Organisationer bliver mere velfungerende og bæredygtige, når de ansatte inddrages aktivt som kompetente bidragydere i forandringsprocessen. Ledelse handler i dag ikke blot om at bedrive driftsledelse, men i høj grad om at facilitere vellykkede forandringsprocesser.

Lederen som aktionsforsker peger på vigtigheden af dialog, anerkendelse og engagement i bestræbelsen på at skabe mening og samskabe bæredygtige løsninger på organisatoriske udfordringer. Det vellykkede aktionsforskningsprojekt kan føre til øget udvikling af organisationens kerneydelser og styrke arbejdsglæden og motivationen hos de ansatte.

Desuden kan aktionsforskning understøtte udvikling af bæredygtige lærings- og arbejdsfællesskaber i organisationen som helhed.

Lederen som aktionsforsker viser, hvordan lederen i rollen som aktionsforsker kan inddrage ansatte, brugere, klienter, borgere, kunder og andre relevante interessenter i udviklingen af organisationen.

Bogen henvender sig til ledere, mellemledere og medarbejdere, der eventuelt er i færd med en efter- eller videreuddannelse, for eksempel en master eller en diplomuddannelse inden for områder som ledelse, organisation eller kommunikation. Bogen er tænkt som en hjælp til ledere, der gerne vil skabe læring, udvikling og forandring i egen organisation på engagerende og inddragende måder.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2020), 
191 pages
Price
250,-
ISBN 9788759333181
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2020), 
191 pages
Price
200,-
ISBN 9788759337080

Reviews

Press

"Helt fra starten tager bogen dig ved hånden, og introducerer dig på en meget inspirerende måde til de tendenser vi ser i dag omkring organisationsudvikling." – Forstyrrelsen

Read more
Press

"Helt fra starten tager bogen dig ved hånden, og introducerer dig på en meget inspirerende måde til de tendenser vi ser i dag omkring organisationsudvikling." – Forstyrrelsen

Read less

Aditional information

Indledning 9

Kapitel 1
Aktionsforskning - introduktion og baggrund 19
Hvad er aktionsforskning? 19
Syn på ledelse i aktionsforskning 23
Aktionsforskningens retninger og historie 24
Litteratur 30

Kapitel 2
Socialkonstruktionistiske perspektiver på aktionsforskning 35
Læring og udvikling gennem relationel, samskabende proces 35
Positioneringstanken 38
Den særlige polyfoniske opmærksomhed 39
Den særlige diskursive opmærksomhed 41
Udvikling af refleksiv praksis 44
En intersubjektiv tilgang til aktionsforskning 45
Litteratur 46

Kapitel 3
Ledelse i en relationel, dialogisk forståelse 49
Ledelse i relationer 49
Nye fordringer til ledelse 51
Relationel ledelse versus heroisk ledelse 53
Lederen som sproglig forbinder og relationsskaber 54
Procesperspektivet 57
Litteratur 59

Kapitel 4
Lederen som aktionsforsker 63
Lederens tre roller som aktionsforsker 63
Det klassiske perspektiv 64
Det moderne og relationelle perspektiv 67
Lederens roller i aktionsforskning 68
Magt og rollen som formel leder 70
Lederen som insider i organisationen 72
Rollen som forsker 76
Rollen som facilitator 79
Litteratur 81

Kapitel 5
Læringssyn 85
John Dewey 86
Gregory Bateson 87
Lev Vygotsky 89
Jerome Bruner 90
Paolo Freire 91
En socialkonstruktionistisk forståelse af læring 92
Litteratur 96

Kapitel 6
Procesdesign og facilitering 99
Delelementer i procesdesignet 100
Facilitering 107
Den polyfoniske proces 109
At være nysgerrig, kreativ og tilvejebringe mulighedsrum 110 Procesperspektivet i aktionsforskning 111
Responsivitet 113
Reflekterende teams 116
Etiske opmærksomhedspunkter 118
Litteratur 119

Kapitel 7
Metoder til datagenerering 123
Et blik på metode i aktionsforskning 124
Problemformulering 126
Metoder til datagenerering 127
Kvalitative metoder fra etnografien 129
Organisationsetnografi 129
Kvalitative interviews 131
Observation - dokumenter, lyd- og videoobservation, feltnoter og logbog 134
Litteratur 139

Kapitel 8
Analyse af data 141
Kvalitativ analyse 141
Diskursanalyse 144
Michel Foucault 148
Kritisk diskursanalyse 150
Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse 151
Diskurspsykologi 159
Narrativ analyse 161
Litteratur 166

Kapitel 9
Formidling af aktionsforskning 171
Formidling i en akademisk kontekst 172
Opbygning af en akademisk opgave 174
Andre formidlingsformer 177
Litteratur 179

Indeks 181

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.