Danmarks fugle gennem to århundreder | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Danmarks fugle gennem to århundreder

Hans Meltofte, Lars Dinesen, David Boertmann and Poul Hald-Mortensen

De danske landskaber så meget anderledes ud omkring år 1800, end de gør i dag. I begyndelsen af århundredet var skovene reducerede til at dække blot nogle få procent af landet, og de øvrige landskaber var domineret af heder, enge, overdrev og udpinte agerjorde, der var langt mere åbne og forblæste, end det er tilfældet i dag. Ikke alene er...

Read more

De danske landskaber så meget anderledes ud omkring år 1800, end de gør i dag. I begyndelsen af århundredet var skovene reducerede til at dække blot nogle få procent af landet, og de øvrige landskaber var domineret af heder, enge, overdrev og udpinte agerjorde, der var langt mere åbne og forblæste, end det er tilfældet i dag. Ikke alene er der i dag omkring fem gange så meget skov, der er formentlig også flere tusinde gange så mange træer og buske spredt i landskabet, i haver og i bymæssig bebyggelse. Samlet set har denne udvikling resulteret i dramatiske forandringer i den danske fuglebestand. Dette gælder først og fremmest antallet af individer, men antallet af arter er også steget.

Omvendt er der i landbrugslandet, som i dag udgør knap to tredjedele af Danmarks landareal, sket en voldsom, biologisk forarmelse af størstedelen af disse tidligere mere ekstensivt udnyttede, åbne landskaber i form af dræning af vådområder, opdyrkning af overdrev, heder og enge samt intensiveret landbrugsdrift med deraf følgende markante nedgange i bestandene af de fleste åbentlandsfugle. Mange bestande er reduceret til nogle få procent af, hvad de udgjorde først i 1800-tallet, og en række fuglearter knyttet til lysåbne levesteder er forsvundet eller på randen til at gøre det.

Denne bog beskriver disse markante landskabs-, klima-, miljø- og samfundsændringer og deres effekter på den danske fuglefauna, og den afsluttes med en vision for fremtidens naturforvaltning i Danmark, hvor målsætningen er at sikre et så stort naturindhold i alle landskabstyper, som det er praktisk, politisk og økonomisk muligt.


Publisher: Biofolia
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2021), 
184 pages
Price
200,-
ISBN 9788791319969

Aditional information

Overblik 2
Indledning 6
Kilder og metoder 9
Lidt forhistorie 21
Ynglefuglene i skov 24
Ynglefuglene i træer og buske mv. i det åbne land 37
Ynglefuglene i agerlandet 45
Ynglefuglene i lysåbne, tørre naturtyper 51
Ynglefuglene i ferske og brakke vådområder 57
Ynglefuglene på kyster og småøer 75
Ynglefuglene i byerne 85
Træk- og vintergæster i terrestriske landskabstyper 89
Træk- og vintergæster i ferske vådområder 97
Træk- og vintergæster i marine områder 101
Diskussion 113
     Strukturændringerne i landskabet 114
     Jagt, bekæmpelse og forstyrrelser mv 120
     Prædation 129
     Invasive arter og udsætning af skydefugle 132
     Næringsstoftilførslerne der blev en belastning 134
     Miljøgifte mv 137
     Klimaændringerne 139
     Samfundsudviklingen 144
     National lovgivning og internationale aftaler om naturbeskyttelse 151
     Fremtiden 154
Tak 159
Summary in English 160
Referencer 161

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christian Vedel Melsen på cvm@samfundslitteratur.dk.