Skattemæssige afskrivninger | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Skattemæssige afskrivninger

- tekstdel

Skattemæssige afskrivninger tekstdel er en detaljeret gennemgang af den gældende afskrivningslov. Der fokuseres ikke kun på selve reglerne, men også på deres konsekvenser, således fx samspillet mellem genvundne afskrivninger og ejendomsavancebeskatningsloven. Bogen behandler også afskrivninger med hjemmel i lignings- og statsskatteloven samt...

Læs mere

Skattemæssige afskrivninger tekstdel er en detaljeret gennemgang af den gældende afskrivningslov. Der fokuseres ikke kun på selve reglerne, men også på deres konsekvenser, således fx samspillet mellem genvundne afskrivninger og ejendomsavancebeskatningsloven. Bogen behandler også afskrivninger med hjemmel i lignings- og statsskatteloven samt afskrivninger i specielle situationer, eksempelvis ved indtræden af skattepligt og i dødsboer. Tillige behandles reglerne om investeringsfonds samt etablerings- og iværksætterkonti. Endelig behandles også ejendomsavance samt gæld i fast ejendom.

Bogen er skrevet med henblik på undervisningen ved HD-studiet i regnskab og økonomistyring på CBS. Den vil dog også være af interesse for praktikere, fx advokater, revisorer, ansatte i regnskabsafdelinger i større virksomheder samt ansatte i SKAT.

Bogens forfattere er begge ansat som eksterne lektorer ved Institut for Regnskab og Revision, CBS samt i revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC).

Foruden denne bog er der udgivet Skattemæssige afskrivninger skemadel, som består af oversigter og taleksempler. Skemadelen vil foruden at uddybe denne bogs problemstillinger kunne anvendes som opslagsbog i forbindelse med rådgivning og løsning af konkrete problemer.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Illustreret: Ja
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
6. udgave (2017), 
276 sider
Vejl. Pris
410,-
ISBN 9788759326435
E-bog (LIX)
6. udgave (2017), 
276 sider
Vejl. Pris
364,-
ISBN 9788759329788

Yderligere information

Forord 13

Kapitel 1 Indledning 15
Begrebet afskrivninger 15
Den økonomiske betydning af afskrivninger 17
Lovgrundlag og afskrivningsmetoder 18
Generelle betingelser for afskrivning 24
Opgørelse af afskrivningsgrundlaget 28

Kapitel 2 Afskrivning på driftsmidler og skibe 31
Fælles bestemmelser for driftsmidler og skibe 31
Hvad er driftsmidler og skibe? 32
Hvornår kan afskrivning på driftsmidler og skibe påbegyndes? 33
Konsekvenser af ændret benyttelse af driftsmidler 37
Udelukkende  erhvervsmæssigt  benyttede driftsmidler og skibe 37
Saldoprincippet 37
Afvigelser fra saldoprincippet (straksafskrivning) 39
Afvigelser fra saldoprincippet (tabsfradrag) 44
Saldoafskrivning på skibe 44
Saldoafskrivning på storaktiver og infrastrukturanlæg   46
Saldoafskrivning på driftsmidler erhvervet 30. maj 2012-31. december 2013 47
Udgifter til reparation og behandling af negativ saldo   48
Virksomhedsophør 49
Dok- og beddingsanlæg 50
Delvis erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe 51

Kapitel 3 Bygninger og installationer 53
Indledning 53
Betingelser for afskrivning på bygninger og installationer 56
Afgrænsning af bygninger fra installationer 60
Afgrænsning af bygning/installation fra driftsmiddel/inventar 63
Afskrivningsberettigede  bygninger 64
Accessoriske bygninger, anlæg m.v 68
Installationer i fuldt afskrivningsberettigede bygninger 73
Bygninger med blandet benyttelse 75
Ejendomme anskaffet før indkomståret 1999 77
Ændringer i det afskrivningsberettigede areal 78
Ombygningsudgifter på ejendomme anskaffet før indkomståret 1999 79
Installationer i delvis afskrivningsberettigede bygninger 81
Installationer  i ikke-afskrivningsberettigede bygninger, men erhvervsmæssigt anvendte bygninger 83
Installationer i beboelsesejendomme 84
Afskrivningsgrundlag og -procenter 85
Købesummens fordeling 86
Hvad gør skattemyndighederne, hvis parterne ikke selv har foretaget fordelingen? 89
Grundarealet 90
Handelsomkostninger 90
Omregning til kontantværdi 91
Ombygnings- og forbedringsudgifter 92
Blandet benyttelse 92
Merværdiafgift 92
Afskrivningsprocenter 93
Overgangsbestemmelser for afskrivningsprocenter 95
Straksfradrag ombygning og forbedring 96
Vedligeholdelsesudgifter indgår under straksfradraget 101
Justering af beregningsgrundlaget 101
Straksfradrag på installationer 107
Overgangsregel for straksfradrag 107
Nedrivningsfradrag 109
Nedrivning af bygninger 109
Nedrivning af installationer 111
Nedrivning i forbindelse med ejendomsafståelse m.v. 113
Skade på bygninger og installationer 115
Forsikrings- eller erstatningssum 116
Erstatningens størrelse 118
Genopførelse på samme eller en anden ejendom 119
Genopførelse på en anden ejendom overførsel af afskrivningsgrundlaget og afskrivninger 120
Genopførelsesperioden 121
Bygninger på lejet grund 122
Overgangsbestemmelse 124
Nedrivning af en bygning på lejet grund 125
Bygninger med nedrivningsklausuler m.v 126
Bygninger med hjemfaldspligt 127
Udskydelse af hjemfaldstidspunktet 129
Frikøb for hjemfaldsforpligtelse 129
Drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter 130
Genvundne afskrivninger 131
Omregning til kontantværdi m.v 137
Bygningen er anskaffet fra og med indkomståret 1999 138
Afståelse af delvis afskrivningsberettigede bygninger 139
Nedre grænse for det gennemsnitlige afskrivningsgrundlag 140
Afståelse af installationer i delvis afskrivningsberettigede bygninger 140
Afståelse af installationer i ikke- afskrivningsberettigede, men erhvervsmæssigt anvendte bygninger 141
Afskrivning på bygninger m.v. anskaffet før indkomståret 1999 samt opgørelse af genvundne afskrivninger 143
Ejendommen er anskaffet fra indkomståret 1957 til 15. marts 1968 143
Ejendom anskaffet fra den 15. marts 1968 og før 1. januar 1982 145
Ejendommen anskaffet fra den 1. januar 1982 til indkomståret 1990 inkl. 149
Ejendommen anskaffet efter indkomståret 1990, men før indkomståret 1999 150
Ejendommen anskaffet fra indkomståret 1999 til og med indkomståret 2007 151
Ejendommen er anskaffet i indkomståret 2008 til?  151

Kapitel 4 Forskudsafskrivninger 153
Indledning 153
Aktiver, der kan forskudsafskrives 154
Betingelserne for forskudsafskrivning 155
Hvornår kan der forskudsafskrives? 156
Levering af aktivet 157
Manglende eller delvis levering 157

Kapitel 5 Afskrivningslovens 159
Substansforbrug AL § 38 159
Generelt 159
Afskrivningernes art 159
Afskrivningsgrundlaget 159
Specielle relationer herunder beskatning ved afståelse 160
Udgifter til ombygning, forbedring eller indretning af lejede lokaler, der anvendes erhvervsmæssigt til andet end beboelse AL § 39 161
Generelt 161
Afskrivningernes art 162
Afskrivningsgrundlaget 163
Specielle relationer herunder beskatning ved afståelse 163
Afskrivning på goodwill og andre immaterielle aktiver m.v. AL §§ 40 og 41 165
Generelt 165
Afskrivningernes art 166
Afskrivningsgrundlaget 168
Specielle relationer herunder beskatning ved afståelse 168
Straksfradrag vedrørende knowhow og patentrettigheder i tilknytning til den skattepligtiges erhverv AL § 41 169
Generelt 169
Afskrivningernes art 169
Afskrivningsgrundlaget  
Afskrivning på udgifter til anskaffelse af kvoter 170
m.v. AL §§ 40 A-D    170
Generelt  170
Engangskvoter AL § 40 A     170
Flerårige kvoter AL § 40 B  171
Betalingsrettigheder efter EU-landbrugsstøtteordningen, mælkekvoter og leveringsrettigheder for sukkerroer AL § 40 C 171
Indtræden og ophør af skattepligt AL § 40 D 172
Udgifter til ombygning og forbedring i landbrugsejendomme af værelser, der anvendes til udlejning til turister AL § 42 173
Generelt 173
Afskrivningernes art 173
Afskrivningsgrundlaget 173
Specielle relationer herunder beskatning ved afståelse 174
Virksomheders tilslutning til offentligt eller privat ejede anlæg AL § 43 174
Generelt 174
Afskrivningernes art 174
Afskrivningsgrundlaget 175
Specielle relationer herunder beskatning ved afståelse 175
Den skattemæssige behandling af visse i AL § 44 nærmere opregnede tilskud 176
Generelt 176
Afskrivningernes art 176
Afskrivningsgrundlaget 176
Specielle relationer herunder beskatning ved afståelse 176
Kunstnerisk udsmykning indføjet i eller i tilknytning til visse erhvervsejendomme AL § 44 A 177
Generelt 177
Afskrivningens art 178
Afskrivningsgrundlaget 179
Specielle relationer herunder beskatning ved afståelse samt opgørelse af fortjeneste og tab 179
Kunstnerisk udsmykning ophængt eller opstillet i visse erhvervsbygninger AL § 44 B 181
Generelt 181
Afskrivningernes art 182
Afskrivningsgrundlaget 183
Specielle relationer herunder beskatning ved afståelse samt opgørelse af fortjeneste og tab 183
Salg af kontrakter AL § 44 C 184
Generelt 184
Kontrakter om levering af et skib eller andet driftsmiddel  184
Salg af skibe og driftsmidler, der ikke er færdiggjort 185

Kapitel 6 Afskrivninger i ligningsloven og statsskatteloven 187
Forsøgs- og forskningsudgifter LL § 8 B, stk. 1 187
Generelt 187
Afskrivningernes art 188
Afskrivningsgrundlaget 188
Specielle relationer 189
Udgifter til efterforskning af råstoffer LL § 8, stk. 2 .   189
Generelt 189
Afskrivningernes art 190
Afskrivningsgrundlaget 190
Specielle relationer 190
Rationaliseringsudgifter praksis i henhold til SL § 6, litra a 190
Udgifter af helt specifik art med hjemmel i henhold til SL § 6, litra a 191
A/S Nordsøværftet »Slusedommen« TfS 1985,6 H  .   191
Bidrag til gågader og parkeringspladser 191
Vognmandsselskabet Carl Jacobsen & Sønner A/S 191
Transfersummer for professionelle sportsudøvere 192
Vandforsyningsselskaber klimatilpasningsanlæg    . . .    192

Kaptiel 7 Beskatning af fast ejendom, herunder samspillet mellem ejendomsavance og genvundne afskrivninger 193
Indledning 193
Næringsbeskatning eller beskatning efter EBL 194
Beskatning efter EBL 196
Beskatning af hvem, af hvad og hvornår 196
Afståelsessummen 199
Anskaffelsessummen 199
Beskatningen af fortjeneste/tab 203
Særlige tilfælde 204
Samspillet  mellem  ejendomsavancebeskatningsloven og genvundne afskrivninger 209

Kapitel 8 Beskatning af gæld 213
Indledning 213
Selskaber 213
Koncernlån 213
Lån i fast ejendom 216
Obligationslån 216
Kontantlån m.v 217
Beskatningstidspunkt og fradragstidspunkt 218
Personer 220
Kontantlån 221
Låneomkostninger 223
Hvornår kan låneomkostningerne fradrages? 225
Kurstabsfradrag ved omlægning af et kontantlån 226

Kapitel 9 Afskrivninger m.v. i specielle situationer 229
Indtræden og ophør af skattepligt 229
Fastsættelse af indgangsværdier for personer og selskaber m.v 230
Overgang fra skattefrihed til skattepligt 232
Ophør af skattepligt for personer, selskaber og foreninger m.v 233
Afskrivninger ved omdannelse, fusion m.v 236
Konkursboer 238
Selskaber 240
Personer 242
Dødsboer 243
De forskellige skifteformer 243
Skattefritagne boer 244
Ikke-skattefritagne dødsboer 245
Ægtefællens aktiver 250
Insolvente dødsboer 251
Efterfølgende af- og nedskrivninger 251
Ændret afskrivning, når indkomstansættelsen ændres 252
Udenlandske indkomstændringer 253
Ændret afskrivning, når indkomstansættelsen ikke ændres 253
Afskrivning ved ind- og udtræden af koncernforbindelse (sambeskatning) 254

Kapitel 10 Investeringsfond, etableringskonto og iværksætterkonto 257
Henlæggelse til investeringsfond 257
Indledning 257
Afståelse af aktiver, hvortil er anvendt investeringsfondshenlæggelser 257
Etableringskonto 258
Indledning 258
Etableringstidspunktet 259
Personlig arbejdsindsats 262
Aktiver, hvortil der kan benyttes etableringskontoindskud 262
Anvendelse af indskuddet på etableringskontoen 263
Udbetaling af indeståendet på etableringskontoen 265
Efterbeskatning af indskud på etableringskonto 266
Iværksætterkonto 267
Anvendelse af indskuddet på iværksætterkontoen 268
Efterbeskatning af indskud på iværksætterkonto 269

Indeks 271

Sidebar section

Bestil pensumeksemplar

Er du underviser, har du mulighed for at bestille et pensumeksemplar af bogen.Gå til bestilling

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.