Sådan deltager du | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Sådan deltager du

Her kan du læse om, hvordan du deltager, og hvad dit forslag skal indeholde.  English version below.

 

Forslag til bogprojekt
Dit forslag skal indeholde: 
 • En synopsis på minimum 5 sider som beskriver bogens:
  1) Idé, emne og vinkel
  2) Målgruppe: De uddannelser og fag, bogen henvender sig til
  3) Pædagogisk og didaktisk sigte
  4) Relevans: Hvorfor skal vi udgive netop denne bog?
   
 • Et tekstudkast på minimum 10 sider
   
 • En disposition for bogen, hvor hvert kapitels indhold og hovedpunkter beskrives. Anslå bogen og de enkelte kapitlers længde
   
 • En kortfattet og præcis bagsidetekst (maks. 1000 anslag inkl. mellemrum). Teksten skal henvende sig til læseren og fortælle bogens budskab
   
 • En beskrivelse af konkurrerende lærebøger, og hvordan din bog placerer sig ift. dem
   
 • En beskrivelse af din (og evt. medforfatteres) faglige baggrund.
 

 

Forslag til digitalt læringsmiddel
Hvis du har et forslag til et digitalt læringsmiddel eller e-læringsprojekt, skal det indeholde:

 • En synopsis som beskriver projektets idé:

  - Hvilket faglig problem / behov løser det?
  - Hvilke uddannelser og fag henvender det sig til? Enkeltbrugere eller institutionslicenser?
  - Hvad er de vigtigste use cases ift. slutbrugerne?
  - Hvad er de vigtigste use cases ift. backend (fx opdatering af indhold?
  - Skitser eller skærmdumps af de vigtigste grafiske brugergrænseflader (evt. som bilag)
  - Skitse til kravspecifikation: hvilke tekniske forudsætninger er det vigtigt at være opmærksom på allerede nu (fx bestemt cms, nyudvikling af bestemte features, UNI-C login, statistikværktøjer osv.)?  Og er der særlige hensyn mht. senere drift der skal medtænkes fra starten?
   
 • Som bilag gerne mere udfoldede use cases og udkast til kravspecifikation
   
 • En beskrivelse af din (og evt. medforfatteres) faglige baggrund
   

 

Hvornår er deadline?
Vi skal have dit bogforslag senest 1. september kl. 23.59 2019. Du får du svar senest primo november 2019, og vinderen af hovedprisen og eventuelle særpriser offentliggøres på BogForum 15. november 2019.

 

Hvor skal forslaget sendes til? 
Du skal sende dit forslag til:

info@samfundslitteratur.dk

eller

Samfundslitteratur
Att.: Lærebogsprisen
Rosenørns Allé 9
1970 Frederiksberg C

 

-----------------------------

ENGLISH VERSION
 

How to participate
To participate in Lærebogsprisen, your submission must be sent in by September 1st, 2019 to info@samfundslitteratur.dk or the following adress:

Samfundslitteratur
Att.: Lærebogsprisen
Rosenørns Allé 9
1970 Frederiksberg C

 

Proposals for book projects

Your proposal must include:

• A synopsis with a minimum of 5 pages describing the book's:

1) Idea, subject and angle

2) Target audience, for example, which education programs and subjects the book addresses

3) Educational and didactic objectives

4) Relevance: Why should we publish this book?

• A draft of the book with a minimum of 10 pages

• A summary of the book describing the contents and main points of each chapter as well as an estimate for the length of the book and each individual chapter

• A brief and concise back-cover copy (max 1000 characters including spaces). The copy should address the reader and present the book's message

• A description of competing textbooks and how your book places itself in relation to them

• A description of your (and any co-authors) academic background.

 

 

Proposals for digital learning tools

If you have a proposal for a digital learning tool or an e-learning project, the following criteria are required:

• A synopsis with a minimum of 10 pages describing the project's idea:

- What professional problem / need does it solve?

- Which courses and subjects do you address? Single users or institutional licenses?

- What are the main use cases for end users?

- What are the main use cases ift. backend (eg content update)?

- Screen sketches or screen dumps of the main graphical user interfaces (possibly as attachments)

- Screen sketch for requirements specification: what technical assumptions are important to consider now (eg  cms, new developments of specific features, UNI-C login, statistical tools, etc.)? Are there special considerations regarding later operations that should be considered from the outset?

• An appendix with more detailed use cases and proposals of requirements specification

• A description of your (and any co-authors) academic background

The winner will be announced at BogForum in Bella Center November 15th, 2019

right side

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Få vores nyhedsbreve