OPEN CALL - Sprogforum 68 (2019) Læringsrum | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

OPEN CALL - Sprogforum 68 (2019) Læringsrum

 

OPEN CALL

Sprogforum nr. 69 (2019) Dannelse

Redaktionen indbyder til at bidrage til Sprogforum nr. 69 med temaet Dannelse

Dannelse er et centralt begreb i sprog- og kulturfagenes curricula og et bærende element i de fleste uddannelsesinstitutioners lovgrundlag. Begrebet er vævet sammen med sprog- og kulturfagenes historie, hvor forskellige dannelsesforståelser har formet og udviklet fagenes indhold, formål og metoder. Aktuelt er dannelse tilbage på den uddannelsespolitiske dagsorden, hvilket giver anledning til at reflektere over begrebet og dets betydninger i og for sprog- og kulturfagene. I dette nummer af Sprogforum ønsker vi at sætte fokus på begrebets mangfoldighed og på dannelsens forskellige former og funktioner i sprogfagenes didaktik. Vi ser gerne artikler, der har fokus på dannelsesindhold, dannelsesprocesser, dannelse gennem handlinger og aktivisme og dannelse som begrundelse og formål. Hvordan former forskellige dannelsesbegreber sprogfagenes kultur- og sprogpædagogik? Hvor og hvordan finder individuelle og fælles dannelse(r) sted? Hvorledes kan man fremme forskellige dannelser eller aspekter af dannelse som fx den politiske, den æstetiske og den digitale dannelse og hvordan indvirker disse på hinanden? Med dette temanummer ønsker vi at indkredse dannelse(r) i sprog- og kulturfagene fra forskellige didaktiske perspektiver, i forskellige uddannelser og på forskellige niveauer i uddannelsessystemet.

Temaredaktion: Louise Tranekjær (temaredaktør) Francesco Caviglia, Susana Fernández, og Helle Rørbech

Til dette nummer af Sprogforum modtager vi gerne empiriske, teoretiske og metodiske bidrag der behandler dannelse i sprog- og kulturundervisningen. Artikelforslag kan være både forsknings- og praksisbaserede.

Artiklerne skal være forfattet på dansk eller et skandinavisk sprog og have en længde på 7 sider svarende til 14.000 enheder med mellemrum.

Artiklerne fagfællebedømmes (peer review).  Sprogforum er optaget på BFI-listen (1 point).

Forslag til artikler med kort abstract (max. 500 ord) bedes sendt til temaredaktionen på e-mail louiset@ruc.dk den 1.10. 18. Herefter udvælges de abstracts vi går videre med, og der gives besked til alle der har fremsendt abstracts. Det forventes svar senest 5.10.18. Deadline for indlevering af artikler er den 1.2. 2019.

Sprogforum nr. 69 udkommer i november 2019.

 

På temaredaktionens vegne

Louise Tranekjær lektor ph.d.

The editorial group invites you to contribute to Sprogforum No. 69 with the theme Dannelse (Bildung, political education)
Dannelse is a key-concept in the language and culture subjects’ curriculum and a central element in the legislation of most educational institutions. The term is intertwined with the history of language and culture subjects, where different understandings of the concept have shaped and developed the subjects' content, purpose and methods. Currently, dannelse is back on the educational-political agenda, which offers a good opportunity to reflect on the concept and its meaning in and for language and culture subjects. In this issue of Sprogforum, we focus on the diversity of the concept and on the different forms and functions it adopts in language pedagogy. We welcome articles that focus on dannelse as content, dannelse as process, dannelse through actions and activism and dannelse as reason and purpose. How do different views on dannelse shape the pedagogy of language and culture subjects? Where and how does individual and shared dannelse take place? How can different aspects of dannelse, such as political, aesthetic and digital, be promoted in language education? In this thematic issue of Sprogforum we wish to shed light on the various aspects of dannelse within language and culture subjects from different pedagogical perspectives, in different education programs and at different levels of the education system.
 

Editorial group: Louise Tranekjær (Theme Editor) Francesco Caviglia, Susana Fernández and Helle Rørbech
For this issue of Sprogforum we would like to receive empirical, theoretical and methodical contributions that deal with dannelse in language and culture education. Article proposals can be both research and practice based.
 

The articles must be written in Danish or a Scandinavian language and have a length of 7 pages, equivalent of 14,000 units incl. spaces. There is room for one-two articles in English, French, German or Spanish in this issue.
The articles are peer reviewed. Sprogforum is listed on the BFI list (1 point).
Suggestions for articles with a short abstract (max. 500 words) can be sent to the theme editor by e-mail (louiset@ruc.dk) before 1.10.2018. Hereafter, the abstracts will be selected and we will notify everybody who has submitted proposals. Expected response by 5.10.2018. The deadline for submitting articles is 1.2. 2019.
Sprogforum No. 69 will be published in November 2019.

On behalf of the editorial group
Louise Tranekjær Associate Professor PhD

right side

Har du spørgsmål?

Så hører vi gerne fra dig!

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Få vores nyhedsbreve